അടക്കുക

സർക്കാർ/ജില്ലാ ഉത്തരവുകൾ

വകുപ്പുകൾ വിവരണം തീയതി കാണുക
റവന്യൂ ആര്‍ ആര്‍ പാക്കേജ് - റാന്നി പുതിയ പാലം ആപ്രോച്ച് റോഡ് നിര്‍മ്മാണം 06-04-2024 കാണുക
വകുപ്പുകൾ വിവരണം തീയതി കാണുക
റവന്യൂ കോടതി സമുച്ചയം 11(1) പിശക് അറിയിപ്പ് 25-03-2024 കാണുക
റവന്യൂ കോതേക്കാട് പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമാണം : 4(1) വിജ്ഞാപനം 16-03-2024 കാണുക
റവന്യൂ ജില്ലാ സർവ്വേ റിപ്പോർട്ട് : പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ നദികളിൽ നിന്നും മണൽ വാരുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ളത് 02-03-2024 കാണുക
വകുപ്പുകൾ വിവരണം തീയതി കാണുക
റവന്യൂ അബാൻ ഫ്ലൈ ഓവർ, പത്തനംതിട്ട – ഭൂമി ഏറ്റുടുക്കൽ, ഫോറം നമ്പർ: 4 15-02-2024 കാണുക
വകുപ്പുകൾ വിവരണം തീയതി കാണുക
റവന്യൂ റാന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രി: LARR ACT 2013 വകുപ്പ് 21(1) - ഫോം നമ്പർ 2 04-12-2023 കാണുക
വകുപ്പുകൾ വിവരണം തീയതി കാണുക
റവന്യൂ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം: പന്തളം ബൈപാസ് 4(1) വിജ്ഞാപനം 16-11-2023 കാണുക
റവന്യൂ റാന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രി നിർമ്മാണത്തിനുള്ള RFCTLARR ആക്ട് 2013 പ്രകാരമുള്ള 19(1) വിജ്ഞാപന ഗസറ്റ് 10-11-2023 കാണുക
വകുപ്പുകൾ വിവരണം തീയതി കാണുക
റവന്യൂ ഉപദേശി കടവ് പാലം അപ്രോച് റോഡ് നിർമാണം – വിദഗ്ദ്ധ ഉപദേശ സമിതി റിപ്പോർട്ട് 28-10-2023 കാണുക
റവന്യൂ റാന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ വികസനത്തിനുള്ള RFCTLARR ആക്ട് 2013 പ്രകാരമുള്ള 19(1) അന്തിമ വിജ്ഞാപനം 26-10-2023 കാണുക
വകുപ്പുകൾ വിവരണം തീയതി കാണുക
റവന്യൂ പേങ്ങാട്ട് കടവ് പാലം - അപ്രോച് റോഡ് നിർമാണം (എഫ്ആർസിടി എൽഎആർആർ ആക്ട് 2013) വകുപ്പ് 16 പ്രകാരമുള്ള പുനരധിവാസത്തിനും പുനഃ സ്ഥാപനത്തിനുമുള്ള കരട് സ്കീം 12-09-2023 കാണുക
റവന്യൂ പേങ്ങാട്ട് കടവ് പാലം-അപ്രോച് റോഡ് ഭൂമി ഏറ്റെടുടക്കൽ: പുനരധിവാസത്തിനും പുനഃ സ്ഥാപനത്തിനുമുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ ഹിയറിങ് 20-09-2023 തീയതിയിൽ നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ചു 11-09-2023 കാണുക
വകുപ്പുകൾ വിവരണം തീയതി കാണുക
റവന്യൂ ആർ എഫ് സി റ്റി എൽ എ ആർ ആർ ആക്ട് 2013: മല്ലപ്പള്ളി-പാറക്കടവ് അപ്രോച് റോഡ് നിർമാണം 19(1) പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുള്ളത് 09-08-2023 കാണുക
റവന്യൂ സാമൂഹികാഘാത പഠനം - ഏജൻസികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടുള്ളത് 09-08-2023 കാണുക
വകുപ്പുകൾ വിവരണം തീയതി കാണുക
റവന്യൂ ആർ എഫ് സി റ്റി എൽ എ ആർ ആർ ആക്ട് 2013 : മല്ലപ്പള്ളി-പാറക്കടവ് അപ്രോച് റോഡ് നിർമാണം 19(1) ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കാലാവധി നീട്ടി ലഭ്യമായത് സംബന്ധിച്ച് 15-07-2023 കാണുക
റവന്യൂ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം – കേരളത്തിലെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ അയിരൂർ ഗ്രാമത്തിലെ അയിരൂർ കരയുടെ പേര് അയിരൂർ കഥകളി ഗ്രാമം എന്നാക്കി മാറ്റുന്നു. 19-05-2023 കാണുക