അടക്കുക

ഉത്തരവുകൾ-അറിയിപ്പുകൾ

ശബരിമല തീർത്ഥാടനം 2023-24

വിവരണം തീയതി ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
ശബരിമല പ്രതിമാസ പൂജകൾ (ഇടവം ) - കുള്ളാർ അണക്കെട്ട് തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 10-05-2024 കാണുക
ശബരിമല പ്രതിമാസ പൂജകൾ (കുംഭം) - കുള്ളാർ അണക്കെട്ട് തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 13-02-2024 കാണുക

ശബരിമല തീർത്ഥാടനം 2023-24

വിവരണം തീയതി ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
പുതുക്കിയ ഉത്തരവ് ഓഫീസർമാരുടെ പോസ്റ്റിംഗ് ഓർഡർ - മകരവിളക്ക് ഉത്സവം 2024 11-01-2024 കാണുക
ഓഫീസർമാരുടെ പോസ്റ്റിംഗ് ഓർഡർ : മകരവിളക്ക് ഉത്സവം 2024 10-01-2024 കാണുക
ഓഫീസർമാരുടെ പോസ്റ്റിംഗ് ഓർഡർ : ശബരിമല ഉത്സവം 2023-24 - "വിശുദ്ധ തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്ര" 09-01-2024 കാണുക

ശബരിമല തീർത്ഥാടനം 2023-24

വിവരണം തീയതി ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 4 വാഹനങ്ങൾ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ: പുതുക്കിയ അറിയിപ്പ് 02-12-2023 കാണുക

ശബരിമല തീർത്ഥാടനം 2023-24

വിവരണം തീയതി ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
ഇ.ഓ.സി ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെർട്മാരെ പുനർനിയമിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 27-11-2023 കാണുക
കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 3 വാഹനങ്ങൾ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ: പുതുക്കിയ അറിയിപ്പ് 24-11-2023 കാണുക
കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 4 വാഹനങ്ങൾ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ: പുതുക്കിയ അറിയിപ്പ് 15-11-2023 കാണുക
ഡ്യൂട്ടി മജിസ്‌ട്രേറ്റ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ്മാരെ നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 14-11-2023 കാണുക
പുതുക്കിയ ഉത്തരവ്- ശബരിമല ഡ്യൂട്ടിയിലേക്കുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനം 14-11-2023 കാണുക
ഇ.ഓ.സി ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെർട്മാരെ നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 14-11-2023 കാണുക
ഇ.ഓ.സി ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെർട് നിയമനം- പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 13-11-2023 കാണുക
കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 4 വാഹനങ്ങൾ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ അറിയിപ്പ് 08-11-2023 കാണുക
എല്ലാ ഭക്ഷണശാലകളിലും ജില്ലാ കളക്ടർ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ബഹുഭാഷാ വിലവിവരപ്പട്ടിക പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് കർശനമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 05-11-2023 കാണുക
വടശ്ശേരിക്കര അട്ടത്തോട് തീർത്ഥാടന പാതകളുടെ വശങ്ങളിൽ കന്നുകാലികളെ മേയുന്നത് നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 05-11-2023 കാണുക
ശബരിമലയിലേക്കുള്ള റോഡുകളുടെ വശങ്ങളിലും നിലക്കലിലും മറ്റു പാർക്കിങ് സ്ഥലങ്ങളിലും വാഹനങ്ങളുടെ സമീപം പാചകം ചെയ്യുന്നത് നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 05-11-2023 കാണുക
ളാഹ മുതൽ സന്നിധാനം വരെ ഉള്ള ഹോട്ടലുകളിൽ മാംസാഹാരം നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 05-11-2023 കാണുക
ളാഹ മുതൽ സന്നിധാനം വരെ ഉള്ള ഹോട്ടലുകളിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളുടെ എണ്ണം നിജപ്പെടുത്തിയും അപകടകരമായ രീതിയിൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 05-11-2023 കാണുക
ലെയ്സൺ ഓഫീസർമാരെ നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 05-11-2023 കാണുക
സന്നിധാനത്തും പമ്പയിലും സാനിറ്റേഷൻ സൂപ്പർവൈസർമാരെ നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 04-11-2023 കാണുക
സന്നിധാനത്തും പമ്പയിലും സ്ക്വാഡ് ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസർമാരെ നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 04-11-2023 കാണുക
നിലയ്ക്കൽ ഓഫീസർമാരെ നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 04-11-2023 കാണുക

ശബരിമല തീർത്ഥാടനം 2023-24

വിവരണം തീയതി ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
സന്നിധാനം, പമ്പ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിൽക്കുന്ന സ്റ്റീൽ, അലൂമിനിയം, പിച്ചള പാത്രങ്ങളുടെ/ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വില നിശ്ചയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 29-10-2023 കാണുക
ശബരിമല തുലാം മാസ പൂജ: സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി ഓർഡർ 11-10-2023 കാണുക
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ/അപേക്ഷ ഫോറം- ഇ ഒ സി ടെക്‌നിക്കൽ എക്സ്പെർട്ട് നിയമനം (സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലക്കൽ അടിയന്തിര കാര്യ നിർവഹണ കേന്ദ്രം) 03-10-2023 കാണുക

ശബരിമല തീർത്ഥാടനം 2023-24

വിവരണം തീയതി ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
ശബരിമല തീർഥാടകർക്കുള്ള സർക്കാർ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ - ശബരിമല കന്നിമാസ പൂജ. 17-09-2023 കാണുക

ശബരിമല തീർത്ഥാടനം 2023-24

വിവരണം തീയതി ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
ശബരിമല വിഷു പൂജ - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമന ഉത്തരവ് . 01-04-2023 കാണുക

ശബരിമല തീർത്ഥാടനം 2023-24

വിവരണം തീയതി ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
ശബരിമല ആറാട്ട് ഉത്സവം, വിഷു ഉത്സവം 2023 - കുള്ളാർ ഡാമിൽ നിന്ന് വെള്ളം തുറന്നുവിടുന്നു വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് വർധിപ്പിക്കുന്നു. 23-03-2023 കാണുക
ശബരിമല പ്രതിമാസ പൂജ (മീനം) - കുള്ളാർ അണക്കെട്ടിൽ നിന്ന് തുറന്നുവിടുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് വർധിപ്പിക്കുന്നു. 13-03-2023 കാണുക

ശബരിമല തീർത്ഥാടനം 2023-24

വിവരണം തീയതി ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
ശബരിമല പ്രതിമാസ പൂജ (കുംഭം) - കുള്ളാർ അണക്കെട്ടിൽ നിന്ന് തുറന്നുവിടുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് വർധിപ്പിക്കുന്നു. 10-02-2023 കാണുക

ശബരിമല തീർത്ഥാടനം 2022-23

വിവരണം തീയതി ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
ശബരിമല ഉത്സവം 2022-23- - ചാർജ് ഓഫീസർമാരുടെ പുനർവിന്യാസം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു 13-01-2023 കാണുക
ശബരിമല ഉത്സവം 2022-23- ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പുതുക്കിയ ഉത്തരവ് 11-01-2023 കാണുക
ശബരിമല ഉത്സവം 2022-23 ചാർജ് ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം 09-01-2023 കാണുക

ശബരിമല തീർത്ഥാടനം 2022-23

വിവരണം തീയതി ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
ശബരിമല ഉത്സവം 2022-23 ചാർജ് ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം 09-01-2023 കാണുക
ശബരിമല ഉത്സവം 2022-23 KSEB ലിമിറ്റഡിന്റെ ശബരിഗിരി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിക്ക് കീഴിലുള്ള കുള്ളാർ അണക്കെട്ടിൽ നിന്നും കൊച്ചുപമ്പ വെയറിൽ നിന്നും വെള്ളം തുറന്നുവിടുന്നു - ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. 30-12-2022 കാണുക
ശബരിമല ഉത്സവം 2022-23 - "വിശുദ്ധ തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്ര" - ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 26-12-2022 കാണുക
ശബരിമല ഉത്സവം 2022-23 കുള്ളാർ അണക്കെട്ടിൽ നിന്ന് തുറന്നുവിടുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് വർധിപ്പിക്കും 21-12-2022 കാണുക
ക്വട്ടേഷൻ: കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടാക്സി ആവശ്യമാണ് - അപേക്ഷയുടെ അവസാന തീയതി 15-12-2022 3:00 PM 13-12-2022 കാണുക
പമ്പാ നദിയിൽ ഉയർന്ന കോളിഫോം ബാക്ടീരിയ : കുള്ളാർ ഡാമിൽ നിന്ന് വെള്ളം തുറന്നുവിടുന്നു - പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് 10-12-2022 കാണുക
സന്നിധാനം, പമ്പ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ വില്‍ക്കുന്ന സ്റ്റീല്‍, അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങളുടെയും പിച്ചളയുടെയും വില പുനഃനിശ്ചയിച്ച ഉത്തരവില്‍ ഭേദഗതി വരുത്തിയ ഉത്തരവ് 03-12-2022 കാണുക
ക്വട്ടേഷൻ: കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടാക്സി ആവശ്യമാണ് - അപേക്ഷയുടെ അവസാന തീയതി 07-12-2022 3:00 PM 03-12-2022 കാണുക

ശബരിമല തീർത്ഥാടനം 2022-23

വിവരണം തീയതി ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് ,നിലക്കൽ ബേസ് ക്യാമ്പ്- ഓഫീസർമാരുടെ നിയമന ഉത്തരവ് 25-10-2022 കാണുക
സ്ക്വാഡുകളുടെ രൂപീകരണം നിയുക്ത ഓഫീസർമാരുടെ നിയമന ഉത്തരവ് 25-10-2022 കാണുക
ശുചിത്വ സൂപ്പർവൈസർ (സന്നിധാനം - പമ്പ), ഓഫീസർമാരുടെ നിയമന ഉത്തരവ് 25-10-2022 കാണുക
നിലയ്ക്കൽ മുതൽ സന്നിധാനം വരെയുള്ള കടകളിൽ മാംസാഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നതും, കൈവശം വെയ്ക്കന്നതും, ഉപയോഗിക്കുന്നതും നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 22-10-2022 കാണുക
ളാഹ മുതൽ സന്നിധാനം വരെയുള്ള കടകളിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളുടെ എണ്ണം നിജപ്പെടുത്തിയത് സംബന്ധിച്ച് 22-10-2022 കാണുക
നിലയ്ക്കലിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡിന്റെ ഇരുവശത്തും പാർക്കിംഗ് സ്ഥലങ്ങളിലും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത് നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്. 22-10-2022 കാണുക
പമ്പ മുതൽ സന്നിധാനം വരെയുള്ള റോഡുകളുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും അനധികൃത കടകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്. 22-10-2022 കാണുക
വടശ്ശേരിക്കര മുതൽ അട്ടത്തോട് വരെയുള്ള റോഡിനിരുവശവും മൃഗങ്ങളെ മേയുന്നത് നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്. 22-10-2022 കാണുക
ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ വിലവിവരപ്പട്ടിക വിവിധ ഭാഷകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു 22-10-2022 കാണുക
പാത്രങ്ങളുടെ വില സംബന്ധിച്ച ഓർഡർ 10-10-2022 കാണുക
സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലയ്ക്കല്‍ ബേസ് ക്യാമ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ എമര്‍ജന്‍സി ഇവാക്യുവേഷന്‍ പ്ലാന്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വിദഗ്ധ സമിതി രൂപീകരിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് . 07-10-2022 കാണുക
സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലയ്ക്കൽ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ ഇഒസി ടെക്നീഷ്യൻ തസ്തികയിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 07-10-2022 കാണുക
സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലക്കൽ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ നോഡൽ ഓഫീസർമാരുടെ നിയമന ഉത്തരവ് 07-10-2022 കാണുക

ശബരിമല തീർത്ഥാടനം 2021-22

വിവരണം തീയതി ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
ദുരന്ത സാധ്യതകൾ മുൻനിർത്തി ശബരിമല തീർത്ഥാടന യാത്രകളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുക - സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് 05-09-2022 കാണുക

ശബരിമല തീർത്ഥാടനം 2021-22

വിവരണം തീയതി ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം 2022 -പത്തനംതിട്ട ജില്ലക്ക് 2022 ജനുവരി 14 വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 11-01-2022 കാണുക
മകരവിളക്ക് ഫെസ്റ്റിവൽ 2022 - ചാർജ് ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം - പുതുക്കിയ ഉത്തരവ് 11-01-2022 കാണുക
മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം 2021-22- കുള്ളാര്‍ അണക്കെട്ടില്‍ നിന്നും ജലം തുറന്ന് വിടുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 08-01-2022 കാണുക
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനം (പുതുക്കിയ ഉത്തരവ്) 07-01-2022 കാണുക
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനം (പുതുക്കിയ ഉത്തരവ്) 06-01-2022 കാണുക
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനം (പുതുക്കിയ ഉത്തരവ്) 04-01-2022 കാണുക
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനം (പുതുക്കിയ ഉത്തരവ്) 03-01-2022 കാണുക

ശബരിമല തീർത്ഥാടനം 2021-22

വിവരണം തീയതി ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനം (പുതുക്കിയ ഉത്തരവ്) 31-12-2021 കാണുക
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനം (പുതുക്കിയ ഉത്തരവ്) 30-12-2021 കാണുക
കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്ന് ശബരിമല,ശിവഗിരി തീർത്ഥാടകരെ ഒഴിവാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 29-12-2021 കാണുക
പമ്പയിൽ നിന്നും സന്നിധാനത്തേക്കും തിരിച്ചും ട്രാക്ടറിൽ ഉള്ള ചരക്കുനീക്കം രാവിലെ 03.00 മണി മുതൽ 07.00 മണി വരെയും വൈകിട്ട് 05.00 മണി മുതൽ 09.00 മണി വരെ ഉള്ള നിരോധനം റദ്ധ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 28-12-2021 കാണുക
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനം (പുതുക്കിയ ഉത്തരവ്) 27-12-2021 കാണുക
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനം (പുതുക്കിയ ഉത്തരവ്) 14-12-2021 കാണുക
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനം (പുതുക്കിയ ഉത്തരവ്) 06-12-2021 കാണുക
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനം (പുതുക്കിയ ഉത്തരവ്) 01-12-2021 കാണുക

ശബരിമല തീർത്ഥാടനം 2021-22

വിവരണം തീയതി ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
ശബരിമല ഉത്സവം 2021-2022 - ഡ്യൂട്ടി മജിസ്‌ട്രേറ്റുകളുടെയും എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്‌ട്രേറ്റുകളുടെയും നിയമനം - പുതുക്കിയ ഉത്തരവുകൾ 25-11-2021 കാണുക
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനം (പുതുക്കിയ ഉത്തരവ്) 24-11-2021 കാണുക
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനം (പുതുക്കിയ ഉത്തരവ്) 22-11-2021 കാണുക
ശബരിമല തീർത്ഥാടനം ഒരു ദിവസത്തേക്ക് (20/11/2021) താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു 19-11-2021 11:00PM കാണുക
ഡ്യൂട്ടി മജിസ്‌ട്രേറ്റുകളുടെയും എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്‌ട്രേറ്റുകളുടെയും നിയമനം - പുതുക്കിയ ഉത്തരവുകൾ 10-11-2021 കാണുക
10/11/2021 ന് EOC ടെക്‌നീഷ്യൻ തസ്തികയിലേക്ക് നടത്തിയ വാക്ക്-ഇൻ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് (സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലയ്ക്കൽ ബേസ് ക്യാമ്പിലെ ഇഒസി ടെക്നീഷ്യൻ) 10-11-2021 കാണുക
ജില്ലയിലെ ഭക്ഷണ ശാലകളിൽ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വില നിശ്ചയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 09-11-2021 കാണുക

ശബരിമല തീർത്ഥാടനം 2021-22

വിവരണം തീയതി ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
ഡ്യൂട്ടി മജിസ്‌ട്രേറ്റുമാരെയും എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്‌ട്രേറ്റുമാരെയും വിന്യസിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് 25-10-2021 കാണുക
ഡ്യൂട്ടി മജിസ്‌ട്രേറ്റുമാരെയും എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്‌ട്രേറ്റുമാരെയും (സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലക്കൽ)നിയമിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഓർഡർ 25-10-2021 കാണുക
സ്ക്വാഡുകളുടെ ജോലിസമയവിവരപ്പട്ടിക(സന്നിധാനം & പമ്പ) 15-11-2021 മുതൽ 20-01-2022 വരെ 25-10-2021 കാണുക
സ്ക്വാഡുകളുടെ രൂപീകരണം- സാനിറ്റേഷൻ സൂപ്പർവൈസർ(സന്നിധാനം & പമ്പ )- നിയുക്ത ഓഫീസർ ലിസ്റ്റ് 15-11-2021 മുതൽ 20-01-2022 വരെ 25-10-2021 കാണുക
സ്ക്വാഡുകളുടെ രൂപീകരണം-നിലക്കൽ ബേസ് ക്യാമ്പ് നിയുക്ത ഓഫീസർ ലിസ്റ്റ് 15-11-2021 മുതൽ 20-01-2022 വരെ 25-10-2021 കാണുക
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ/അപേക്ഷ ഫോറം-ഇ ഒ സി ടെക്‌നിഷ്യൻ (പമ്പ,നിലക്കൽ,പത്തനംതിട്ട അടിയന്തിര കാര്യ നിർവഹണ കേന്ദ്രം ) 22-10-2021 കാണുക
പമ്പ,നിലക്കൽ,പത്തനംതിട്ട എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന അടിയന്തിര കാര്യ നിർവഹണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു 22-10-2021 കാണുക
തൊഴിലാളികൾ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്,ഹെൽത്ത് കാർഡ്, വാക്ക്സി നേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് നോരോധിച്ചു ഉത്തരവ് 21-10-2021 കാണുക
ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പാചക നിരോധനം സംബന്ധിച്ച് 07-10-2021 കാണുക
കടകളിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന പരമാവധി ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളുടെ എണ്ണം നിജപ്പെടുത്തിയത് സംബന്ധിച്ച് 07-10-2021 കാണുക
മാംസാഹാരം നിരോധനം സംബന്ധിച്ച് 21-10-2021 കാണുക
പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം 21-10-2021 കാണുക
വിലവിവരപട്ടിക തീർത്ഥാടകർക്ക് കാണത്തക്കവിധം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 07-10-2021 കാണുക
ട്രാക്ടറിലുള്ള ചരക്കുനീക്ക നിരോധനം 21-10-2021 കാണുക