അടക്കുക

വിദ്യാഭ്യാസം

വിദ്യാഭ്യാസം – കോളേജിയേറ്റ്
ഓഫീസ് ഫോൺ നമ്പർ
ഡി ഡി കോളേജിയേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ 0481-2563317
വിദ്യാഭ്യാസം – ജനറൽ
ഓഫീസ് ഫോൺ നമ്പർ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ,തിരുവല്ല 0469-2600181,9387345390
എസ് എസ് എ പ്രൊജക്റ്റ് ഡയറക്ടർ, തിരുവല്ല 0469-2600167,9447734041
ഡി ഐ ഇ ടി ,തിരുവല്ല 0469-2603747
ഡി ഇ ഓ പത്തനംതിട്ട 0468-2222229,9496435214
ഡി ഇ ഓ തിരുവല്ല 0469-2601349
എ ഇ ഓ പത്തനംതിട്ട 0468-2325320
എ ഇ ഓ പന്തളം 04734-255985
എ ഇ ഓ അടൂർ 04734-227684
എ ഇ ഓ കോഴഞ്ചേരി 0468-2215439
എ ഇ ഓ റാന്നി 04735-227857
എ ഇ ഓ കോന്നി 0468-2243131
എ ഇ ഓ തിരുവല്ല 0469-2600950
എ ഇ ഓ ആറന്മുള 0468-2319102
എ ഇ ഓ മല്ലപ്പള്ളി 0469-2785340
എ ഇ ഓ പുല്ലാട് 0469-2661324
എ ഇ ഓ വെണ്ണിക്കുളം 0469-2650855
കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം അടൂർ 04734-224808
കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം ചെന്നീർക്കര പത്തനംതിട്ട 0468-2356000
നവോദയ വിദ്യാലയം വെച്ചൂച്ചിറ ,റാന്നി 04735-265246