അടക്കുക

വാർഷിക വരൾച്ച നില

വിവരണം തീയതി ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
വേനൽക്കാല മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ - മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് 05-02-2024 കാണുക
വിവരണം തീയതി ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
കുടിവെള്ള വിതരണം 2022- നിർദ്ദേശങ്ങൾ 17-03-2022 കാണുക
കുടിവെള്ള വിതരണം 2022- ഗവഃ ഓർഡർ 652/2022/എൽഎസ്ജിഡി 16-03-2022 കാണുക