അടക്കുക

വകുപ്പുകൾ

ജില്ലാ ഭരണനിര്‍വഹണം മറ്റു പല സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളുടെയും സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നടത്തുന്നത്.

ഈ ഓരോ സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകള്‍ക്കും അവരവരുടെതായ ഓഫീസുകള്‍ ജില്ലയിലുണ്ട്.

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പ്രധാന സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

ആരോഗ്യം
വിദ്യാഭ്യാസം
കൃഷി
മൃഗസംരക്ഷണം

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ വിവിധ സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ക്കായി ഒരു സബ്-മെനു തെരഞ്ഞെടുക്കുക.