അടക്കുക

ലോകസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2024

വിവരണം തീയതി കാണുക
പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള നിർദേശങ്ങൾ 24-04-2024 കാണുക
നിരോധന ഉത്തരവ് u/s 144 Cr PC 1973 23-04-2024 കാണുക
20.04.2024 മുതൽ 22.04.2024 വരെ അവശ്യ സർവീസിലുള്ളവർക്ക് വോട്ടുചെയ്യുവാനുള്ള അവസരം 19-04-2024 കാണുക
ഇലക്ഷൻ 2024 അധിക നിരക്ക് പട്ടിക ഉത്തരവ് 19-04-2024 കാണുക
പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് വോട്ടർമാർക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 17-04-2024 കാണുക
പോളിംഗ് ഡ്യൂട്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് /ഇഡിസി /റിഫ്രഷർ പരിശീലനത്തിനുള്ള വിവരണപ്പട്ടിക 15-04-2024 കാണുക
സ്മാർട്ട് വോട്ടർ – സമ്മതിദായകർക്കുള്ള കൈപ്പുസ്തകം 08-04-2024 കാണുക
ഇലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പട്ടിക (06-04-2024) 06-04-2024 കാണുക
ഇലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പട്ടിക (05-04-2024) 05-04-2024 കാണുക
ഇലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പട്ടിക (04-04-2024) 04-04-2024 കാണുക
ഇലക്ഷൻ 2024 നിരക്ക് പട്ടിക ഉത്തരവ് 22-03-2024 കാണുക
12 ഡി ഫാറം 18-03-2024 കാണുക

 വരവ് ചെലവ് കണക്ക് പരിശോധന റിപ്പോർട്ട്

വിവരണം തീയതി കാണുക
ശ്രീ. അനിൽ കെ ആൻ്റണി 12-04-2024 കാണുക
ശ്രീ. ആൻ്റോ ആൻ്റണി 12-04-2024 കാണുക
ഡോ. ടി എം തോമസ് ഐസക് 12-04-2024 കാണുക
വിവരണം തീയതി കാണുക
ശ്രീ. അനിൽ കെ ആൻ്റണി 18-04-2024 കാണുക
ശ്രീ. ആൻ്റോ ആൻ്റണി 18-04-2024 കാണുക
ഡോ. ടി എം തോമസ് ഐസക് 18-04-2024 കാണുക
വിവരണം തീയതി കാണുക
അഡ്വ. എം കെ ഹരികുമാർ 23-04-2024 കാണുക
അഡ്വ. പി കെ ഗീതാകൃഷ്ണൻ 23-04-2024 കാണുക
ശ്രീ. അനിൽ കെ ആൻ്റണി 23-04-2024 കാണുക
ശ്രീ. അനൂപ് വി 23-04-2024 കാണുക
ശ്രീ. ആൻ്റോ ആൻ്റണി 23-04-2024 കാണുക
ഡോ. ടി എം തോമസ് ഐസക്ക് 23-04-2024 കാണുക
ശ്രീ. ജോയ് പി മാത്യു 23-04-2024 കാണുക
ശ്രീ. കെ സി തോമസ് 23-04-2024 കാണുക
വിവരണം തീയതി കാണുക
അഡ്വ. ഹരികുമാർ എം കെ 03-07-2024 കാണുക
അഡ്വ. പി കെ ഗീതാകൃഷ്ണൻ 03-07-2024 കാണുക
ശ്രീ. അനിൽ കെ ആൻ്റണി 03-07-2024 കാണുക
ശ്രീ. അനൂപ് വി 03-07-2024 കാണുക
ശ്രീ. ആൻ്റോ ആൻ്റണി 03-07-2024 കാണുക
ഡോ. ടി എം തോമസ് ഐസക്ക് 03-07-2024 കാണുക
ശ്രീ. ജോയ് പി മാത്യു 03-07-2024 കാണുക
ശ്രീ. കെ സി തോമസ് 03-07-2024 കാണുക