അടക്കുക

റോഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട്

കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസ് ഡിപ്പോകൾ

DTO പത്തനംതിട്ട – 0468 2229213, 9495099904
അടൂർ- 04734 224767, 224764
കൊണ്ണി- 0468 2244555
ചെങ്ങന്നൂർ- 0479 2452213, 2452352
മല്ലപ്പള്ളി – 0469 2785080
പന്തളം – 04734 255800
പമ്പ – 04735 203445
റാന്നി- 04735 225253
തിരുവല്ല – 0469 2601345, 2602945