അടക്കുക

ആർഡിഓ/താലൂക്ക്

അടൂർ ആർ.ഡി.ഓ.

അടൂർ ആർ.ഡി.ഓ. 04734 224827, 9447799827
താലൂക്ക് പേര് കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഇമെയിൽ
അടൂർ 04734 224826, 9447034826 talukofficeadoor[at]gmail[dot]com
കോന്നി 0468 2240087, 8547618430 konnitalukoffice[at]gmail[dot]com
കോഴഞ്ചേരി 0468 2222221, 9447712221 tahsildarkozhencherry[at]gmail[dot]com

തിരുവല്ല ആർ.ഡി.ഓ.

തിരുവല്ല ആർ.ഡി.ഓ. 0469 2601202, 9447114902
താലൂക്ക് പേര് കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഇമെയിൽ
തിരുവല്ല 0469 2601303, 9447059203 tahsildartiruvalla[at]gmail[dot]com
മല്ലപ്പള്ളി 0469 2682293, 9447014293 tahsildarmallappally[at]gmail[dot]com
റാന്നി 04735 227442, 9447049214 tahsildarranni1[at]gmail[dot]com
അടൂർ താലൂക്ക് 04734 224826, 9447034826
ഗ്രാമം കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഇമെയിൽ
പള്ളിക്കൽ  8547611206 vopallickal2015[at]gmail[dot]com
അങ്ങാടിക്കൽ  8547611215 voangadickal2015[at]gmail[dot]com
ഏഴംകുളം  8547611209 voezhamkulam2015[at]gmail[dot]com
കടമ്പനാട്  8547611205 vokadampanad[at]gmail[dot]com
തുമ്പമൺ 8547618433 vothumpamon2015[at]gmail[dot]com
കൊടുമൺ  8547611214 vokodumon2015[at]gmail[dot]com
ഏനാത്ത്  8547611212 voenathu2015[at]gmail[dot]com
പെരിങ്ങനാട്  8547611202 voperinganad2015[at]gmail[dot]com
ഏനാദിമംഗലം  8547611210 voenadimangalam2015[at]gmail[dot]com
അടൂർ  8547611203 villageadoor[at]gmail[dot]com
പന്തളം  8547611208 vopandalam2015[at]gmail[dot]com
കുരമ്പാല  8547611216 vokurampala2015[at]gmail[dot]com
ഏറത്ത്‌  8547611204 voerathu2015[at]gmail[dot]com
പന്തളം-തെക്കേക്കര  8547611207 vopandalamthekkekkara[at]gmail[dot]com
കോഴഞ്ചേരി താലൂക്ക് 0468 2222221, 9447712221
ഗ്രാമം കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഇമെയിൽ
ആറന്മുള 8547611106 voaranmula[at]gmail[dot]com
ചെന്നീർക്കര 8547611123 vochenneerkara[at]gmail[dot]com
 മെഴുവേലി 8547611122 vomezhuveli[at]gmail[dot]com
കുളനട 8547611108 vokulanada[at]gmail[dot]com
ഇലന്തൂർ 8547611109 voelanthoor[at]gmail[dot]com
കിടങ്ങന്നൂർ 8547611121 vokidangannur[at]gmail[dot]com
കോഴഞ്ചേരി 8547611102 vokozhencherry[at]gmail[dot]com
മലപ്പുഴശ്ശേരി 8547611104 vomallapuzhassery[at]gmail[dot]com
നാരങ്ങാനം 8547611110 vonaranganam[at]gmail[dot]com
ഓമല്ലൂർ 8547611105 voomalloor[at]gmail[dot]com
പത്തനംതിട്ട 8547611103 vopathanamthitta[at]gmail[dot]com
റാന്നി താലൂക്ക് 04735 227442, 9447049214
ഗ്രാമം കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഇമെയിൽ
റാന്നി-അങ്ങാടി 8547611406 vofficeranni[at]gmail[dot]com
റാന്നി-പഴവങ്ങാടി 8547611407 pazhavangadivo[at]gmail[dot]com
ചേത്തക്കൽ 8547611408 vochethackel[at]gmail[dot]com
ചെറുകോൽ 8547611403 vocherukole[at]gmail[dot]com
അയിരൂർ 8547611404 voayroor2017[at]gmail[dot]com
കൊല്ലമുള 8547611405 vokollamula[at]gmail[dot]com
പെരുനാട് 8547611409 voperunadu[at]gmail[dot]com
വടശ്ശേരിക്കര 8547611410 villageofficervadasserikkara[at]gmail[dot]com
റാന്നി 8547611402 vofficeranni[at]gmail[dot]com
അത്തിക്കയം 8547611412 voathikkayam123[at]gmail[dot]com
മല്ലപ്പള്ളി താലൂക്ക് 0469 2682293,9447014293
ഗ്രാമം കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഇമെയിൽ
ആനിക്കാട് 8547611503 voanicadu[at]gmail[dot]com
കല്ലൂപ്പാറ 8547611505 vokallooppara[at]gmail[dot]com
 എഴുമറ്റൂർ 8547611509 voezhumattoor[at]gmail[dot]com
പെരുമ്പെട്ടി 8547611508 voperumppetty[at]gmail[dot]com
കോട്ടാങ്ങൽ 8547611507 vokottangal[at]gmail[dot]com
കുന്നന്താനം 8547611504 vokunnamthanam[at]gmail[dot]com
മല്ലപ്പള്ളി 8547611502 vomallappally[at]gmail[dot]com
പുറമറ്റം 8547611506 vopuramattom[at]gmail[dot]com
തെള്ളിയൂർ 8547611510 vothelliyoor1[at]gmail[dot]com
തിരുവല്ല താലൂക്ക് 0469 2601303, 9447059203
ഗ്രാമം കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഇമെയിൽ
കുറ്റപ്പുഴ 8547611308 vokuttapuzha[at]gmail[dot]com
ഇരവിപേരൂർ 8547611309 voeraviperoor[at]gmail[dot]com
 കവിയൂർ 8547611313 vokaviyoor[at]gmail[dot]com
കോയിപ്പുറം 8547611310 vokoipuram[at]gmail[dot]com
തിരുവല്ല 8547611307 votvla[at]gmail[dot]com
തൊട്ടപ്പുഴശ്ശേരി 8547611311 vothottapuzhassery[at]gmail[dot]com
കടപ്ര 8547611303 vokadapra[at]gmail[dot]com
കുറ്റൂർ 8547611312 vokuttoor[at]gmail[dot]com
നെടുംപുറം 8547611304 vonedumpuram[at]gmail[dot]com
നിരണം 8547611302 niranamvo[at]gmail[dot]com
പെരിങ്ങര 8547611305 voperingara[at]gmail[dot]com
കാവുംഭാഗം 8547611306 vokavumbhagom[at]gmail[dot]com
കോന്നി താലൂക്ക് 0468 2240087, 8547618430
ഗ്രാമം കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഇമെയിൽ
ഐരവൺ 8547611119 airavonvillage[at]gmail[dot]com
വള്ളിക്കോട്‌ 8547611112 vallicoduvillageoffice[at]gmail[dot]com
വി കോട്ടയം 8547611114 vovkottayam[at]gmail[dot]com
കലഞ്ഞൂർ 8547611211 kalanjoorvillageoffice[at]gmail[dot]com
കോന്നിത്താഴം 8547611118 konnithazhamvillageoffice1[at]gmail[dot]com
പ്രമാടം 8547611113 vopramadom[at]gmail[dot]com
കൂടൽ 8547611213 vokoodal[at]gmail[dot]com
മലയാലപ്പുഴ 8547611116 villageofficer815[at]gmail[dot]com
കോന്നി 8547611117 vokonni[at]gmail[dot]com
അരുവാപ്പുലം 8547611120 voaruvappulam1[at]gmail[dot]com
തണ്ണിത്തോട് 8547611107 vothannithode[at]gmail[dot]com
മൈലപ്ര 8547611115 vomylapra[at]gmail[dot]com
സീതത്തോട് 8547618432 villageofficeseethathodu[at]gmail[dot]com
ചിറ്റാർ 8547611411 chittarvo[at]gmail[dot]com