അടക്കുക

മൃഗസംരക്ഷണം

പ്രധാനപ്പെട്ട മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസുകൾ
മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസുകൾ ഫോൺ നമ്പർ
ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫീസ്( ജെ.ഡി ) 0468-2322762
ഡിസ്ട്രിക്ട് വെറ്റിനറി സെന്റർ 0468-2270908
എ ഡി ഡി ലാബ് തിരുവല്ല 0469-2700413
ഐ സി ഡി പി, പത്തനംതിട്ട 0468-2270206
ഡക്ക് ഫാം ,നിരണം 0469-2711898
ആർ എ ഐ സി ,പത്തനംതിട്ട 0468-2325693
ആർ എ ഐ സി ,മല്ലപ്പള്ളി 0469-2683123
ആർ എ ഐ സി ,റാന്നി 04735-224550
വി പി സി, റാന്നി 04735-221358
വി പി സി, അടൂർ 04734-223445
വി പി സി,തിരുവല്ല 0469-2607354
വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ, അയിരൂർ 04735-230470
വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ, പന്തളം 04734-256405
വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ, പള്ളിക്കൽ 04734-289666