അടക്കുക

പ്രളയം 2019

പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസം – നാശനഷ്ട സർവ്വേ -2019

ഫ്ലെഡ് 2019 പത്തനംതിട്ട ജില്ല -അടിയന്തിര സഹായം Rs 10000/-
താലൂക്ക് തീയതി ഡൌൺലോഡ്
അടൂർ 24-08-2019 അടൂർ
കോഴഞ്ചേരി 24-08-2019 കോഴഞ്ചേരി
മല്ലപ്പള്ളി 24-08-2019 മല്ലപ്പള്ളി
റാന്നി 24-08-2019 റാന്നി
തിരുവല്ല 24-08-2019 തിരുവല്ല
കോന്നി നാശനഷ്ടം ഇല്ല നാശനഷ്ടം ഇല്ല