അടക്കുക

പ്രളയം 2018

പ്രളയം 2018 – നാശനഷ്ടമുണ്ടായ വീടുകളുടെ താലൂക്കുതല വിവരങ്ങൾ
താലൂക്ക് 31/01/2019 മുൻപ് സമർപ്പിച്ചവ 31/03/2019 മുൻപ് സമർപ്പിച്ചവ 30/06/2019 മുൻപ് സമർപ്പിച്ചവ
അടൂർ ഒന്നാം ഘട്ടം രണ്ടാം ഘട്ടം മൂന്നാം ഘട്ടം
കോഴഞ്ചേരി ഒന്നാം ഘട്ടം രണ്ടാം ഘട്ടം മൂന്നാം ഘട്ടം
മല്ലപ്പള്ളി ഒന്നാം ഘട്ടം രണ്ടാം ഘട്ടം മൂന്നാം ഘട്ടം
റാന്നി ഒന്നാം ഘട്ടം രണ്ടാം ഘട്ടം മൂന്നാം ഘട്ടം
തിരുവല്ല ഒന്നാം ഘട്ടം രണ്ടാം ഘട്ടം മൂന്നാം ഘട്ടം
കോന്നി ഒന്നാം ഘട്ടം രണ്ടാം ഘട്ടം മൂന്നാം ഘട്ടം

വെള്ളപ്പൊക്കം 2018- ഗുണഭോക്‌താക്കളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ- ഒന്നാം ഘട്ടവും അപ്പീലുകളും 

വെള്ളപ്പൊക്കം 2018 – അടിയന്തിര സഹായം Rs 10000/-
താലൂക്ക് തീയതി ഡൌൺലോഡ്
അടൂർ 31-12-2018 അടൂർ
കോഴഞ്ചേരി 31-12-2018 കോഴഞ്ചേരി
മല്ലപ്പള്ളി 31-12-2018 മല്ലപ്പള്ളി
റാന്നി 31-12-2018 റാന്നി
തിരുവല്ല 31-12-2018 തിരുവല്ല
കോന്നി 31-12-2018 കോന്നി