അടക്കുക

പൊതു സേവനങ്ങൾ

ബാങ്കുകള്‍

ആക്സിസ് ബാങ്ക്

അഴൂർ , പത്തനംതിട്ട ,കേരളം-689645

ഫോണ്‍ : 0468-2322040

ഐ ഡി ബി ഐ ബാങ്ക്

പത്തനംതിട്ട ,കേരളം-689645

ഫോണ്‍ : 02266937000

കാനറാ ബാങ്ക്

എസ്‌ എച് -7,പത്തനംതിട്ട ,കേരളം-689645

ഫോണ്‍ : 18004250018

കേരളാ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക്

കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് എതിർവശം പത്തനംതിട്ട കേരള 689645

ഫോണ്‍ : 0468-2322575
Pincode: 689645

തപാല്‍

അടൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ,ഓഫീസ്

പാറശാല, അടൂർ,കേരളം-691523

ഫോണ്‍ : 04734-224770

ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്,പത്തനംതിട്ട

അഴൂർ,പത്തനംതിട്ട,കേരളം-689645

ഫോണ്‍ : 0468-2222328

ചെങ്ങന്നൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്

ചെങ്ങന്നൂർ,കേരളം-689121

ഫോണ്‍ : 0479-2452395

തിരുവല്ല ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്

എസ് എച് 1,തിരുവല്ല-689101

ഫോണ്‍ : 0469-2602581

പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് , ആറന്മുള

മാവേലിക്കര-കോഴഞ്ചേരി റോഡ്,ആറന്മുള,പത്തനംതിട്ട-689533

ഫോണ്‍ : 0468-2278030

പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്,കോന്നി

കുമ്പഴ കോന്നി - വെട്ടൂർ റോഡ് കോന്നി കേരളം 689691

ഫോണ്‍ : 0468-2242230

വൈദ്യുതി

ഇലട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ അടൂർ

ഫോണ്‍ : 9446009351-04734224852

ഇലട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ തിരുവല്ല

ഫോണ്‍ : 9446009464-04692630490

ഇലട്രിക്കൽ സബ് ഡിവിഷൻ പന്തളം

ഫോണ്‍ : 9446009396-04734252284

ഇലട്രിക്കൽ സർക്കിൾ പത്തനംതിട്ട

ഫോണ്‍ : 9446009347-04682223499

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അടൂർ ഡിവിഷൻ

ഫോണ്‍ : 9446008277

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ തിരുവല്ല ഡിവിഷൻ

ഫോണ്‍ : 9446008278

ആശുപത്രികൾ

ക്രിസ്ത്യൻ മിഷൻ,ഹോസ്പിറ്റൽ,പന്തളം

എം സി റോഡ്,പന്തളം ,പത്തനംതിട്ട, കേരളം-689501

ഫോണ്‍ : 04734-252246

ഗവ: ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഓമല്ലൂർ

ഗവ: ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഓമല്ലൂർ, പത്തനംതിട്ട, കേരളം-689647

ഫോണ്‍ : 0468-2224241
Pincode: 689647

ഗവ: ഗവണ്മെന്റ് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ,അടൂർ

ഗവണ്മെന്റ് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അടൂർ, പത്തനംതിട്ട.

ഫോണ്‍ : 04734-22484
Pincode: 691523

ഗവ: ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ,കോന്നി

കോന്നി ,പത്തനംതിട്ട,കേരളം-689691

ഫോണ്‍ : 0468-2243469

ഗവ: ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ,പത്തനംതിട്ട

പത്തനംതിട്ട,കേരളം-689645

ഫോണ്‍ : 0468-2222364

ഗവ: മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോന്നി

ജിഎംസി കോന്നി, ആനകുത്തി, കോന്നി, പത്തനംതിട്ട

ഫോണ്‍ : 0468-2344803
Pincode: 689691

കോളേജുകൾ / സർവ്വകലാശാലകൾ

എൻ എസ് എസ് കോളേജ്,പന്തളം

പന്തളം,കേരളം-689501

ഫോണ്‍ : 04734-252221
Pincode: 689501

കാതോലിക്കേറ്റ് കോളേജ്, പത്തനംതിട്ട

അഴൂർ , പത്തനംതിട്ട, കേരളം-689645

ഫോണ്‍ : 0468-2222223
Pincode: 689645

കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , ആറന്മുള

കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് , ആറന്മുള - 689533

ഫോണ്‍ : 0468-2319131
Pincode: 689533

കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ,കല്ലൂപ്പാറ

കടമാൻകുളം പി ഓ, കല്ലൂപ്പാറ, തിരുവല്ല, കേരളം

ഫോണ്‍ : 0469-2677890
Pincode: 689603

കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്,അടൂർ

അടൂർ-കൊല്ലം റോഡ് ,മണക്കാല,പത്തനംതിട്ട, കേരളം-691551

ഫോണ്‍ : 04734-231995
Pincode: 691551

ഗവ: ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ്, ഇലന്തൂർ ,പത്തനംതിട്ട

ഇലന്തൂർ,പത്തനംതിട്ട,കേരളം-689643

ഫോണ്‍ : 0468-22263636
Pincode: 689643