അടക്കുക

പൊതുവായ അറിയിപ്പുകൾ

ജില്ലാ അറിയിപ്പുകൾ

വിവരണം ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
പ്രത്യേക സംക്ഷിപ്ത വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ യജ്ഞം 2022(01-11-2021 മുതൽ 30-11-2021 വരെ) കാണുക
വോട്ടർപട്ടിക കുറ്റമറ്റതാക്കാൻ കാണുക