അടക്കുക

ദുരന്ത നിവാരണം

ദുരന്ത നിവാരണ സെക്ഷൻ – കളക്ടറേറ്റ് പത്തനംതിട്ട
ഓഫീസ്‌ /തസ്തിക ഫോൺ നമ്പർ
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ( ദുരന്ത നിവാരണം) 8547610039, 9188297112
ജില്ലാ എമർജൻസി ഓപ്പറേഷൻ സെന്റർ ( 24 * 7) 0468-2322515, 0468-2228205, 8078808915
കളക്ടറേറ്റ് പത്തനംതിട്ട 0468-2222515
കളക്ടർ സി എ 0468-2222505
തഹസിൽദാർ അടൂർ 04734-224826, 9447034826
തഹസിൽദാർ കോഴഞ്ചേരി 0468-2222221, 9447712221
തഹസിൽദാർ മല്ലപ്പള്ളി 0469-2682293, 9447014293
തഹസിൽദാർ റാന്നി 04735-227442, 9447049214
തഹസിൽദാർ തിരുവല്ല 0469-2601303, 9447059203
തഹസിൽദാർ കോന്നി 0468-2240087, 8547618430