അടക്കുക

സർക്കാർ/ഡി.ഡി.എം.എ ഉത്തരവുകൾ

വിവരണം തീയതി കാണുക
തിരുവല്ല താലൂക്കിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ക്യാമ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന തീയതികളിലും, വെള്ളം കയറി അപകടാവസ്ഥയിൽ ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അപകടാവസ്ഥ ഒഴിയുന്നതുവരെയും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 18-07-2024 കാണുക
തിരുവല്ല താലൂക്കിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ക്യാമ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന തീയതികളിലും, വെള്ളം കയറി അപകടാവസ്ഥയിൽ ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അപകടാവസ്ഥ ഒഴിയുന്നതുവരെയും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 17-07-2024 കാണുക
ജില്ലയില്‍ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ക്യാമ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന തീയതികളിലും, വെള്ളം കയറി അപകടാവസ്ഥയിൽ ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അപകടാവസ്ഥ ഒഴിയുന്നതുവരെയും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 17-07-2024 കാണുക
തിരുവല്ല താലൂക്കിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും 17-07-2024 ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 16-07-2024 കാണുക
ജില്ലയില്‍ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും 17-07-2024 ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 16-07-2024 കാണുക
ജില്ലയിലെ മലയോര മേഖലകളിലേക്കുള്ള രാത്രി യാത്രയും വിനോദസഞ്ചാര പ്രവർത്തനങ്ങളും 2024 ജൂലൈ 17, 18 തീയതികളിൽ നിരോധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 16-07-2024 കാണുക
വിവരണം തീയതി കാണുക
ജില്ലയില്‍ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും 28-06-2024 ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു 27-06-2024 കാണുക
ജില്ലയിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും 27-06-2024 ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 26-06-2024 കാണുക
ദുരന്ത സാധ്യത മുൻനിർത്തി ജില്ലയിലെ ക്വാറികളുടെ പ്രവർത്തനവും മണ്ണെടുപ്പും നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 26-06-2024 കാണുക
ജില്ലയിലെ മലയോര മേഖലകളിലേക്കുള്ള രാത്രി യാത്രയും വിനോദസഞ്ചാര പ്രവർത്തനങ്ങളും 2024 ജൂൺ 30 തീയതി വരെ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 26-06-2024 കാണുക
മഴക്കെടുതികൾ തടയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അടിയന്തിര ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ജീവനക്കാർ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്‌സ് വിട്ടുപോവുന്നത് തടഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 25-06-2024 കാണുക
വിവരണം തീയതി കാണുക
കാലവർഷ തുലാവർഷ ദുരന്ത പ്രതികരണ മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം കെ എസ് ഇ ബി അധീനതയിൽ ഉള്ള അണക്കെട്ടുകളുടെ അലേർട്ട് ലെവലുകളുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിനും റൂൾ കെർവ് അനുസരിച്ചു അണക്കെട്ടുകൾ തുറന്നു വിടുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് . 25-05-2024 കാണുക
ഉഷ്ണതരംഗം കാരണം ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 03-05-2024 ന് 06-05-2024 വരെ പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 03-05-2024 കാണുക
വിവരണം തീയതി കാണുക
മഞ്ഞനിക്കര പെരുന്നാൾ 2024 - ഉത്സവ മേഖല ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 25-01-2024 കാണുക
കോട്ടാങ്ങൽ പടയണി പ്രമാണിച്ചു മല്ലപ്പള്ളി താലൂക്കിലെ 12 സ്കൂളുകൾക്ക് 2024 ജനുവരി 17, 18 തീയതികളിൽ ഉച്ചക്ക് ശേഷം അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 11-01-2024 കാണുക
വിവരണം തീയതി കാണുക
മഴക്കെടുതികൾ തടയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അടിയന്തിര ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ജീവനക്കാർ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്‌സ് വിട്ടുപോവുന്നത് തടഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 23-11-2023 കാണുക
മൺസൂൺ 2023 - തിരുവല്ല താലൂക്കിൽ എൻഡിആർഎഫ് ടീമുകളുടെ ചെലവുകൾക്കായി തുക അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 22-11-2023 കാണുക
2023 നവംബർ 22 മുതൽ 24 വരെ ജില്ലയിലെ മലയോര മേഖലകളിലേക്കുള്ള രാത്രിയാത്രയും വിനോദസഞ്ചാര പ്രവർത്തനങ്ങളും (ജില്ലയിലെ കനത്ത മഴ കണക്കിലെടുത്ത്) നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു 22-11-2023 കാണുക
ചക്കുളത്തുകാവ് പൊങ്കാല മഹോത്സവം 2023- തിരുവല്ല താലൂക്കിൽ 27/11/2023 ന് പ്രാദേശിക അവധി 20-11-2023 കാണുക
വിവരണം തീയതി കാണുക
പരുമല പെരുന്നാൾ 2023 - തിരുവല്ല താലൂക്കിൽ 02/11/2023 ന് പ്രാദേശിക അവധി 25-10-2023 കാണുക
മഴക്കെടുതികൾ തടയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അടിയന്തിര ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ജീവനക്കാർ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്‌സ് വിട്ടുപോവുന്നത് തടഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 16-10-2023 കാണുക
വിവരണം തീയതി കാണുക
ആറന്മുള വള്ളംകളി പ്രമാണിച്ചു 02-09-2023 ന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യപിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 23-08-2023 കാണുക
വിവരണം തീയതി കാണുക
ജില്ലയില്‍ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും 13-07-2023 ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു 12-07-2023 കാണുക
ജില്ലയില്‍ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും 12-07-2023 ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു 11-07-2023 കാണുക
ജില്ലയില്‍ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും 11-07-2023 ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു 10-07-2023 കാണുക
ജില്ലയില്‍ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും,തിരുവല്ല താലൂക്കിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും 10-07-2023 ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു 09-07-2023 കാണുക
ജില്ലയിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും 07-07-2023 ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു 06-07-2023 കാണുക
മഴക്കെടുതികൾ തടയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അടിയന്തിര ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ജീവനക്കാർ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്‌സ് വിട്ടുപോവുന്നത് തടഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 06-07-2023 കാണുക
ജില്ലയിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും 06-07-2023 ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു 05-07-2023 കാണുക
ജില്ലയിലെ മലയോര മേഖലകളിലേക്കുള്ള രാത്രി യാത്രയും വിനോദസഞ്ചാര പ്രവർത്തനങ്ങളും 2023 ജൂലൈ 9 തീയതി വരെ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 05-07-2023 കാണുക
ദുരന്ത സാധ്യത മുൻനിർത്തി ജില്ലയിലെ ക്വാറികളുടെ പ്രവർത്തനവും മണ്ണെടുപ്പും നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 05-07-2023 കാണുക
പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് 05-07-2023 നു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 04-07-2023 കാണുക
വിവരണം തീയതി കാണുക
ചക്കുളത്തുകാവ് പൊങ്കാല ഉത്സവം 2022-23 - പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 29-10-2022 കാണുക
പരുമല പെരുന്നാൾ 2022-23 - പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 29-10-2022 കാണുക
വിവരണം തീയതി കാണുക
ജില്ലയിലെ മലയോര മേഖലകളിലേക്കുള്ള രാത്രി യാത്രയും വിനോദസഞ്ചാര പ്രവർത്തനങ്ങളും 2022 സെപ്റ്റംബർ 5 മുതൽ 7 തീയതി വരെ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 05-09-2022 കാണുക
ദുരന്ത സാധ്യത മുൻനിർത്തി ജില്ലയിലെ ക്വാറികളുടെ പ്രവർത്തനവും മണ്ണെടുപ്പും നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 05-09-2022 കാണുക
പ്രകൃതിക്ഷോഭം ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരെ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കുന്നവൻ നിർദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 05-09-2022 കാണുക
ദുരന്ത സാധ്യത മുൻനിർത്തി ജീവനക്കാർ ആസ്ഥാനം വിട്ടുപോവുന്നതു നിരോധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 05-09-2022 കാണുക
ജില്ലയിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 02-09-2022-ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു 01-09-2022 കാണുക
വിവരണം തീയതി കാണുക
ജില്ലയിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 01-09-2022-ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു 31-08-2022 കാണുക
ജില്ലയിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 31-08-2022-ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു 30-08-2022 കാണുക
ദുരന്ത സാധ്യത മുൻനിർത്തി ജീവനക്കാർ ആസ്ഥാനം വിട്ടുപോവുന്നതു നിരോധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 30-08-2022 കാണുക
ദുരന്ത സാധ്യത മുൻനിർത്തി ജില്ലയിലെ ക്വാറികളുടെ പ്രവർത്തനവും മണ്ണെടുപ്പും നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 29-08-2022 കാണുക
ജില്ലയിലെ മലയോര മേഖലകളിലേക്കുള്ള രാത്രി യാത്രയും വിനോദസഞ്ചാര പ്രവർത്തനങ്ങളും 2022 സെപ്റ്റംബർ 2 തീയതി വരെ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 29-08-2022 കാണുക
ജില്ലയിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 11-08-2022-ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു 10-08-2022 കാണുക
ജില്ലയിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 10-08-2022-ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു 09-08-2022 കാണുക
അണക്കെട്ട് തുറക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചുള്ള പള്ളിയോടം നിയന്ത്രണങ്ങൾ 07-08-2022 കാണുക
ജില്ലയിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 08-08-2022-ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു 07-08-2022 കാണുക
ജീവനക്കാർ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്‌സ് വിട്ടുപോകുന്നത് നിരോധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 07-08-2022 കാണുക
ജില്ലയിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 06-08-2022-ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു 05-08-2022 കാണുക
ജില്ലയിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും 05-08-2022-ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു 04-08-2022 കാണുക
ദുരന്തസാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ജില്ലയിൽ ക്വാറികളുടെ പ്രവർത്തനവും മണ്ണ് ഖനനവും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് 04-08-2022 കാണുക
04-08-2022 ന് തിരുവല്ല താലൂക്കിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് താലൂക്കുകളിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 03-08-2022 കാണുക
03-08-2022-ന് സ്‌കൂളുകൾക്കും കോളേജുകൾക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 02-08-2022 കാണുക
പ്രകൃതിക്ഷോഭം ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരെ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കുന്നവൻ നിർദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 01-08-2022 കാണുക
മഴക്കെടുതികൾ തടയുന്നതുമായി ബന്ധപെട്ടു ജീവനക്കാർ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്‌സ് വിട്ടുപോകുന്നത് നിരോധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 01-08-2022 കാണുക
രാത്രിയാത്രയും വിനോദസഞ്ചാര പ്രവർത്തനങ്ങളും നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 01-08-2022 കാണുക
എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നാളെ (02-08-2022) പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 01-08-2022 കാണുക
വിവരണം തീയതി കാണുക
ഓറഞ്ച് ബുക്ക് 2022 - ജാഗ്രതാ സാഹചര്യത്തിൽ കെഎസ്ഇബി ഡാം മാനേജ്മെന്റിനുള്ള നിർദ്ദേശം 11-07-2022 കാണുക
ഓറഞ്ച് ബുക്ക് 2022-ദുരന്തങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിവിധ വകുപ്പുകൾക്കും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും 11-07-2022 കാണുക
കീടാക്രമണ ദുരിതാശ്വാസത്തിനുള്ള നടപടികൾ അനുവദിച്ചു 02-07-2022 കാണുക
സർക്കാർ ഉത്തരവ് കീടാക്രമണ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു 27-06-2022 കാണുക
വിവരണം തീയതി കാണുക
പൊന്തനാംകുഴി കോളനി നിവാസികളുടെ പുനരധിവാസം - 4 കുടുംബങ്ങൾക്ക് അന്തിമ ധനസഹായം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 28-06-2022 കാണുക
മൺസൂൺ 2022 - ഡാം മോണിറ്ററിംഗ് കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി നടപടികൾ 02-06-2022 കാണുക
വിവരണം തീയതി കാണുക
കുഴലീകൃത മണ്ണൊലിപ്പ് ബാധിത സ്ഥലത്തിന് പകരം സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനു തുക അനുവദിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 24-05-2022 കാണുക
വിവരണം തീയതി കാണുക
പൊന്താനംകുഴി കോളനി ധനസഹായം അനുവദിച്ചു രതീഷ ആർ 23-04-2022 കാണുക
പൊന്തനാംകുഴിയിലെ താമസക്കാരുടെ പുനരധിവാസം 07-04-2022 കാണുക

ഉത്തരവുകൾ

വിവരണം തീയതി ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
കോവിഡ് 19 ഒമിക്രോൺ വകഭേദം -മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ 2022 നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ-ഉത്തരവ് 11-02-2022 കാണുക
2021-ൽ ജില്ലയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം/മണ്ണിടിച്ചിൽ ബാധിച്ച ഗ്രാമങ്ങൾ- കേരള സർക്കാർ ഉത്തരവ് 03-02-2022 കാണുക
ദേശീയപാത 183 A - ഭരണിക്കാവ് അടൂർ റോഡ് അപകടാവസ്ഥ കലുങ്കിന് മുകളിൽ കൂടിയുള്ള വാഹന ഗതാഗത നിയന്ത്രണം - ഉത്തരവ് 01-02-2022 കാണുക

ഉത്തരവുകൾ

വിവരണം തീയതി ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് 2021-നെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച നടപടികൾ 06-01-2022 കാണുക

ഉത്തരവുകൾ

വിവരണം തീയതി ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
കൈപ്പട്ടൂർ പാലത്തിനു മുകളിൽ കൂടിയുള്ള വാഹന ഗതാഗത നിയന്ത്രണം - ഭേദഗതി ഉത്തരവ് 24-11-2021 കാണുക
(NH 183A-ൽ) കൈപ്പട്ടൂർ പാലത്തിൽ കൂടി നിലവിൽ ഉള്ള വാഹന ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഭാഗികമായി പിൻവലിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 19-11-2021 കാണുക
ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾക്കും കോളേജുകൾക്കും നാളെ (19/11/2021) പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഉള്ള ഉത്തരവ് 18-11-2021 കാണുക
ചക്കുളത്തുകാവ് പൊങ്കാല ഫെസ്റ്റ് - തിരുവല്ല താലൂക്കിന് 19/11/2021 ന് പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു 18-11-2021 കാണുക
ജില്ലയിലെ പ്രളയ കെടുതിയുടെ  പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദുരന്തസാധ്യത മുൻനിർത്തി തിരുവല്ല താലുക്കിലെ നിരണം, കടപ്ര, പെരിങ്ങര, നെടുമ്പ്രം പഞ്ചായത്തുകളിലെ പ്രൊഫഷണല്‍ കോളേജുകള്‍ ഉള്‍പ്പടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും, ജില്ലയിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും  2021 നവംബര്‍ 18 നു പ്രാദേശിക  അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു- ഉത്തരവ് 17-11-2021 കാണുക
അടൂര്‍, തിരുവല്ല താലുക്കിലെ  പ്രൊഫഷണല്‍ കോളേജുകള്‍ ഉള്‍പ്പടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും, ജില്ലയിലെ മറ്റു താലൂക്കുകളിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും  2021 നവംബര്‍ 17 നു പ്രാദേശിക  അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു- ഉത്തരവ് 16-11-2021 കാണുക
സ്കൂളുകൾക്കും കോളേജുകൾക്കും നാളെ (16/11/2021) പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഉള്ള ഉത്തരവ് 15-11-2021 കാണുക
സ്കൂളുകൾക്കും കോളേജുകൾക്കും നാളെ (15/11/2021) പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഉള്ള ഉത്തരവ് 14-11-2021 കാണുക
കൈപ്പട്ടൂർ പാലത്തിലൂടെയുള്ള (NH 183A-ൽ) ഗതാഗതം നിയന്ത്രിച്ച് ഉള്ള ഉത്തരവ് 14-11-2021 കാണുക
എല്ലാ ജീവനക്കാരും 2021 നവംബർ 20 വരെ ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കണമെന്ന് (ആസ്ഥാനം വിട്ടു പോകുന്നത് തടഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള) ഉത്തരവ് 14-11-2021 കാണുക
ക്വാറികളുടെ പ്രവർത്തനം, മണ്ണെടുപ്പ് നവംബർ 18 വരെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു 14-11-2021 കാണുക
വില്ലേജ് ഓഫീസുകളും തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളും 2021 നവംബർ 14ന് തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഉത്തരവ് 14-11-2021 കാണുക
2021 നവംബർ 14-15 രാത്രി യാത്ര/വിനോദ സഞ്ചാര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരോധനം സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് 14-11-2021 കാണുക

ഉത്തരവുകൾ

വിവരണം തീയതി ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
പരുമല പെരുന്നാൾ 2021-22 പ്രമാണിച്ചു നവംബർ 2 ന് (ചൊവ്വ ) തിരുവല്ല താലൂക്കിനെ പ്രാദേശിക അവധി നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു 30-10-2021 Download
ഒക്ടോബർ 2021 പ്രളയം പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിൽ വീടുകൾക്ക് നാശം സംഭവിച്ചവർക്കു ദുരന്ത ബാധിതർക്കും ജീവഹാനി സംഭവിച്ചവരുടെ അവകാശികൾക്കും ആശ്വാസ ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ (കേരള സർക്കാർ ഉത്തരവ്) 29-10-2021 കാണുക
പടു തോട്- തുണ്ടിയം കുളം പാലം ഗതാഗതയോഗ്യമാക്കുന്ന സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് 19-10-2021 കാണുക
റിലീഫ് ക്യാമ്പുകൾ സെക്ടർ മജിസ്ട്രേറ്റുമാർ പരിശോധിക്കണമെന്ന ഉത്തരവ് 19-10-2021 കാണുക
ജീവനക്കാർ ഓഫീസ് ഹെഡ് കോട്ടേഴ്സ് വിട്ടുപോകുന്നത് തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 19-10-2021 കാണുക
ക്യാമ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് 19-10-2021 കാണുക
ക്വാറി ഒക്ടോബർ 24 2021 വരെ നിർത്തി വച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 19-10-2021 കാണുക
ശബരിമല തീർഥാടനത്തിനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ 16-10-2021 കാണുക
രാത്രി യാത്ര നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു - ടൂറിസം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം 16-10-2021 കാണുക
ക്വാറി നിരോധന ഉത്തരവ് 16-10-2021 കാണുക
17-10-2021 ന് വില്ലേജ് ഓഫീസ്,പഞ്ചായത്ത്,മുനിസിപ്പാലിറ്റി തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഓർഡർ 16-10-2021 കാണുക
മൺസൂൺ റെസ്പോൺസ് - GO (rt)676/2021/DMD - ജില്ലാ വകുപ്പുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ/ചുമതലകൾ 07-10-2021 കാണുക

ഉത്തരവുകൾ

വിവരണം തീയതി ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
കോന്നി പൊന്തനാംകുഴി റീലൊക്കേഷൻ - ഓർഡർ 21-06-2021 കാണുക