അടക്കുക

ഡിഎം പ്ലാൻ

ദുരന്ത നിവാരണ ആസൂത്രണം

വിവരണം ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
ഓറഞ്ച് ബുക്ക് (വർഷം – 2023) കാണുക
ഓറഞ്ച് ബുക്ക് (വർഷം – 2022) കാണുക
ദുരന്ത നിവാരണ ആസൂത്രണം പത്തനംതിട്ട (വർഷം – 2015) കാണുക
സംഭവ പ്രതികരണ സംവിധാനം( IRS) രൂപീകരണവും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനവും (25-04-2020) കാണുക

കെ എസ് ഇ ബി അത്യാഹിത കർമ്മ പദ്ധതി

പദ്ധതികൾ ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
ഗവി (മാർച്ച് 2021) കാണുക
കല്ലാർ (മാർച്ച് 2021) കാണുക
മീനാർ-I,മീനാർ-II (മാർച്ച് 2021) കാണുക
പമ്പ,ആനത്തോട്,കക്കി ഡാമുകൾ (ഫെബ്രുവരി 2020) കാണുക
മൂഴിയാർ ഡാം (ഫെബ്രുവരി 2020) കാണുക
അപ്പർ മൂഴിയാർ (മാർച്ച് 2021) കാണുക
കുള്ളാർ (മാർച്ച് 2021) കാണുക