അടക്കുക

പൊതുവായ അറിയിപ്പുകൾ

പൊതു വിവരങ്ങൾ

വിവരണം ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
SDRF NORMS നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ പരിഗണിക്കാതെ കേടുപാടുകൾ വന്ന വീടുകൾക്കു ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു കാണുക
മൺസൂൺ 2021-റൂൾ കെർവ് അനുസരിച്ച അണക്കെട്ടുകൾ തുറന്നുവിടുന്നതിനുള്ള അനുമതി സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് കാണുക
2021 ജൂലൈ 1 മുതൽ 2021 ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ സ്വീകരിച്ച സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആപ്ദ പ്രബന്ദൻ പുരാസ്‌കർ 2022 ലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു. കാണുക
ഫോറസ്ററ് ഓഫീസർമാരുടെ വിവരങ്ങൾ(പഞ്ചായത്ത്,ഔദ്യോഗിക പേര്,ഫോറസ്ററ് സ്റ്റേഷൻ ,ഫോൺ നമ്പർ)- തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്(03/07/2021) കാണുക
അറ്റകുറ്റപ്പണികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മണിയാർ ബാരേജ് 02.07.2021 ന് രാവിലെ 6.00 ന് തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓർഡർ കാണുക
സംഭവ പ്രതികരണ സംവിധാനം (ഐആർ‌എസ്) ജില്ലാ ഓർഡർ കാണുക
എം‌എസ് നിയമങ്ങൾ‌ 2013 ന്റെ കർശനമായ പാലിക്കൽ‌ കാണുക
താലൂക്ക് തല ദ്രുതകർമ്മ സേന-മൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പ്,പത്തനംത്തിട്ട കാണുക