അടക്കുക

കണ്ട്രോൾ റൂം

ഡിസ്ട്രിക്ട് കൺട്രോൾ റൂം

ഫോൺ നമ്പർ
ടോൾ-ഫ്രീ 1077
ഡിസ്ട്രിക്ട് എമർജൻസി ഓപ്പറേഷൻ സെന്റർ 0468 2322515
8078808915

 

താലൂക്ക് കൺട്രോൾ റൂം

താലൂക്ക് പേര് ഫോൺ നമ്പർ
അടൂർ 04734-224826
കോഴഞ്ചേരി 0468-2222221

0468-2962221

കോന്നി  9446318980
റാന്നി 04735-227442
മല്ലപ്പള്ളി 0469-2682293
തിരുവല്ല 0469-2601303