അടക്കുക

ഡയറക്‌ടറി

ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഡയറക്ടറി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. എല്ലാ ഫോൺ നമ്പറുകളും മൊബൈൽ നമ്പറുകളും ഇമെയിൽ ഐഡിയും ഉൾപ്പെടുന്ന ജില്ലയുടെ PDF ഡയറക്ടറി ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ദുരന്ത നിവാരണം

ഹെൽപ് ലൈൻ

പൊതു സേവനങ്ങൾ – ബാങ്കുകൾ, കോളേജുകൾ /സർവ്വകലാശാലകൾ, വൈദ്യുതി,ആശുപത്രികൾ, പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഒരു സബ് മെനു തിരഞ്ഞെടുക്കുക