അടക്കുക

ടെൻഡറുകൾ/ലേലങ്ങൾ

വകുപ്പ് ഇനം വിവരണം തീയതി കാണുക
ജലവിഭവ വകുപ്പ് | മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, പത്തനംതിട്ട ഇ-ലേലം ഓക്ഷൻ ഐഡി - 2023_GOK_17
റാന്നി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കോട്ടാങ്ങൽ പഞ്ചായത്തിലെ വായ്പൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ മുറ്റത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മണൽ നീക്കംചെയ്യൽ നടപടി
സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി: 27-02-2023 05:00PM
സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതി : 04-03-2023 05:00PM
27-02-2023 കാണുക
ജലവിഭവ വകുപ്പ് | മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, പത്തനംതിട്ട ഇ-ലേലം ഓക്ഷൻ ഐഡി- 2023_GOK_5
റാന്നി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കോട്ടാങ്ങൽ പഞ്ചായത്തിലെ വായ്പൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ മുറ്റത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മണൽ നീക്കംചെയ്യൽ നടപടി .
സമർപ്പിക്കൽ ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി: 17-02-2023 05:00PM
സമർപ്പിക്കൽ അവസാന തീയതി : 24-03-2023 05:00PM
17-02-2023 കാണുക