അടക്കുക

ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം

ജില്ലാ കളക്ടർ
2nd ഫ്ലോർ , ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റ്
പത്തനംതിട്ട,കേരളം-689645
ഫോൺ: 0468-2222505
ഇമെയിൽ : dcpta[dot]ker[at]nic[dot]in

വെബ് ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജർ
അഡിഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ,
1st ഫ്ലോർ,ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റ് ,
പത്തനംതിട്ട,കേരളം-689645
ഫോൺ : 0468-2222507
ഇമെയിൽ : admpta[dot]ker[at]nic[dot]in