അടക്കുക

ഉത്തരവുകൾ/അറിയിപ്പുകൾ

വിവരണം വകുപ്പ്‌ ഉത്തരവ് നമ്പർ തീയതി
വിധവകളുടെ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നതിന് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു: ശ്രീമതി ഉഷാ പ്രഭാകർ ഫിനാൻസ് DCPTA/3067/2023- എഫ് 5 15-11-2023
എം.എൽ.എ-എസ്.ഡി.എഫ് – ബഹു. തിരുവല്ല എം എൽ എ ശ്രീ. മാത്യു ടി തോമസിന്റെ
2021-22 വർഷത്തെ പ്രത്യേക വികസനനിധി- കുന്നന്താനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വള്ളിക്കാട് ആശ്രമം
– കമ്പനിപടി റോഡ് ഫൈനൽ ബിൽ തുക അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്
എഡിഎസ് ഡി3-410/TVLA/2021-22 (12) 08-11-2023