അടക്കുക

ജലവിതാനം

ഡാം/നദികൾ/മഴ വിവരങ്ങൾ

ഡിസ്ക്ലൈമർ: ജില്ലയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സഹകരണ ശ്രമമാണ് മുകളിലുള്ള ഡാറ്റ.ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇത് നിയമപ്രസ്താവനയായി കണക്കാക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിയമപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത്.

 

Do’s and Don’ts During Flood