അടക്കുക

കേരള പോലീസ്

1949 ൽ തിരുവിതാംകൂർ, കൊച്ചി എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ സംയുക്ത സംയോജനങ്ങളുടെ ഫലമായി ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പൊലീസ് സേനയെ ഒന്നിച്ച് ഒരു പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറലിന്റെ അധികാരപരിധിയിലാക്കി ചേർത്തു. റാങ്കുകളിൽ സമാനത കൈവരിക്കാൻ, ട്രാവൻകൂർ മേഖലയിലെ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർമാരെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായി നിയമിച്ചു . ട്രാഫിക് ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ ബ്രാഞ്ച്, സായുധ റിസർവ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾ തരംതിരിച്ചു ഓരോ യൂണിറ്റും ഒരു പ്രത്യേക പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ അധികാര പരിധിക്കുള്ളിലാക്കി.പാലസ് ഗാർഡ്സ് യൂണിറ്റ് പോലീസ് വകുപ്പുമായി ലയിപ്പിച്ചു.

പൊലീസ് ഓഫീസർമാരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ
ക്രമ നമ്പർ വകുപ്പ്/ഓഫീസ് ഫോൺ/മൊബൈൽ നം: ഇമെയിൽ ഐഡി
1 ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി 0468-2222236,9497996983 sppta[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
2 ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്പറിൻറെൻഡൻറ് (അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ) 0468-2222664,9497990028 dyspadmpta[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
3 ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്പറിൻറെൻഡൻറ്(ഡി സി ആർ ബി) 0468-2222927,9497990031 dyspdcrbpta[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
4 ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്പറിൻറെൻഡൻറ്(നാർക്കോട്ടിക്‌സ്) 0468-2222664,9497990032 dyspnrctcpta[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
5 ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്പറിൻറെൻഡൻറ്(ക്രൈം) 0468-2222927,9497990029 dyspcdpta[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
6 ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്പറിൻറെൻഡൻറ്(സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച്) 0468-2222600,9497990030 dyspsbpta[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
7 ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്പറിൻറെൻഡൻറ് പത്തനംതിട്ട 0468-2223630,9497990033
8 ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്പറിൻറെൻഡൻറ് അടൂർ 04734-228225,9497990034
9 ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്പറിൻറെൻഡൻറ് കോന്നി 0468-2243511,9497961065
10 ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്പറിൻറെൻഡൻറ് റാന്നി 9497908512
11 ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്പറിൻറെൻഡൻറ് തിരുവല്ല 0469-2630226,9497990035
ജില്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻസ്
ക്രമ നമ്പർ വകുപ്പ്/ഓഫീസ് ഫോൺ/മൊബൈൽ നം: ഇമെയിൽ ഐഡി
1 പത്തനംതിട്ട 0468-2222226,9497987046 shoptapspta[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
2 പത്തനംതിട്ട വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 0468-2272100,9497908530
3 അടൂർ 0473-4224829,9497987050 shoadoorpspta[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
4 ആറന്മുള 0468-2318100,9497987047 shoarnmlpspta[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
5 കീഴ്‌വായ്‌പൂര്‌ 0469-2682226,9497987054 shokzvprpta[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
6 കൊടുമൺ 0473-4285229,9497947143 shokdmnpta[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
7 കോയിപ്രം 0469-2660246,9497947146 shokoprmpspta[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
8 കോന്നി 0468-2242236,9497987052 shoknipspta[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
9 കൂടൽ 0473-4270100,9497947149 shokoodalpta[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
10 മൂഴിയാർ 0473-5279190,9497947144 shomzyrpspta[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
11 പമ്പ 0473-5203412,9497987049 shopampapspta[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
12 പന്തളം 0473-4252222,9497987051 shopndlmpspta[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
13 പെരുനാട് 0473-5240211,9497987056 shoprndupspta[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
14 പുളികീഴ്‌ 0469-2610149,9497947150 shoplkhupspta[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
15 റാന്നി 0473-5227626,9497987055 shorannypspta[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
16 തണ്ണിത്തോട് 0468-2382253,9497947147 shothntdupta[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
17 ഏനാത്ത് 0473-4211800,9497947142
18 ചിറ്റാർ 0473-5255226,9497987048
19 പെരുമ്പെട്ടി 0469-2696262,9497947145
20 വെച്ചൂച്ചിറ 0473-5265226,9497947148
21 തിരുവല്ല 0469-2600100,9497987053
22 ഇലവുംതിട്ട 0468-2259300,9497908584
23 മലയാലപ്പുഴ 0468-2300333,9497980253