അടക്കുക

കൃഷി

വിവരണം തീയതി ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
ജില്ലാ ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷന്റെ കൂൺ ഗ്രാമം പദ്ധതി 25-01-2023 കാണുക
പ്രധാനപ്പെട്ട കൃഷി ഓഫീസുകൾ
ഓഫീസുകൾ ഫോൺ നമ്പർ
പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചർ ഓഫീസർ 0468-2222594,9447064100
എ ഡി എ അടൂർ 04734-228860
എ ഡി എ പന്തളം 04734-252266
എ ഡി എ തിരുവല്ല 0469-2631401
എ ഡി എ പുല്ലാട് 0469-2661159
എ ഡി എ മല്ലപ്പള്ളി 0469-2785615
എ ഡി എ റാന്നി 04735-212311
എ ഡി എ കോന്നി 0468-2232085
എ ഡി എ പത്തനംതിട്ട 0468-2325757
എ ഡി എ ,എസ് എസ് എഫ് , അടൂർ 04734-227868
എസ് എസ് എഫ് , പുല്ലാട് 0469-2661917
എസ് എസ് എഫ് , പന്തളം 04734-252500
വെജിറ്റബിൾ, ഫ്രൂട്സ് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ 04734252030,9447988355