അടക്കുക

കൃഷി

വിവരണം തീയതി ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
ജില്ലാ ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷന്റെ കൂൺ ഗ്രാമം പദ്ധതി 25-01-2023 കാണുക
പ്രധാനപ്പെട്ട കൃഷി ഓഫീസുകൾ
ഓഫീസുകൾ ഫോൺ നമ്പർ
പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രിക്കൾച്ചർ ഓഫീസർ 0468-2222597, 9383470900
എ ഡി എ അടൂർ 04734-216020, 9383470411
എ ഡി എ പന്തളം 04734-294150, 9383470399
എ ഡി എ തിരുവല്ല 0469-2747401, 9383470398
എ ഡി എ പുല്ലാട് 0469-2660750, 9383470410
എ ഡി എ മല്ലപ്പള്ളി 0469-2785615, 9383470443
എ ഡി എ റാന്നി 04735-296260, 9383470415
എ ഡി എ കോന്നി 0468-2232085, 9383470401
എ ഡി എ പത്തനംതിട്ട 0468-2325757, 9383470409
എസ് എസ് എഫ്, അടൂർ 04734-227868, 9383470516
എസ് എസ് എഫ്, പുല്ലാട് 0469-2661917, 9383470514
എസ് എസ് എഫ്, പന്തളം 04734-252500, 9383470517
വെജിറ്റബിൾ, ഫ്രൂട്സ് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ 04734 296161, 9447988355