അടക്കുക

ആരോഗ്യം

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാർ
ഓഫീസർ ഫോൺ നമ്പർ
ഡി എം ഓ (ആരോഗ്യം) 0468-2228220,9946105475
ഡി എം ഓ(ആയുർവേദം/ഐ സ് എം ) 0468-2324337
ഡി എം ഓ (ഹോമിയോ ) 04734-226063
എൻ ആർ എച് എം ഡി പി എം 0468-2325504,9946105476