അടക്കുക

ആരോഗ്യം

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാർ
ഓഫീസർ ഫോൺ നമ്പർ
ഡി എം ഓ (ആരോഗ്യം) 0468-2228220, 9946105475
ഡി എം ഓ (ആയുർവേദം/ഐ സ് എം) 0468-2324337, 8330875203
ഡി എം ഓ (ഹോമിയോ) 04734-226063, 9072615303
എൻ ആർ എച് എം, ഡി പി എം 0468-2325504