അടക്കുക

01.07.2016 മുതൽ 31.12.2018 വരെയുള്ള പാർട്ട് ടൈം ജീവനക്കാരുടെ താൽക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക

01.07.2016 മുതൽ 31.12.2018 വരെയുള്ള പാർട്ട് ടൈം ജീവനക്കാരുടെ താൽക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
01.07.2016 മുതൽ 31.12.2018 വരെയുള്ള പാർട്ട് ടൈം ജീവനക്കാരുടെ താൽക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക 04/07/2019 30/09/2019 കാണുക (9 MB)