അടക്കുക

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ LARR നിയമം 2013 – കോയിപ്പുറo കുടിവെള്ള പദ്ധതി

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ LARR നിയമം 2013 – കോയിപ്പുറo കുടിവെള്ള പദ്ധതി
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ LARR നിയമം 2013 – കോയിപ്പുറo കുടിവെള്ള പദ്ധതി 11/01/2022 31/07/2022 കാണുക (882 KB)