അടക്കുക

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – വടശ്ശേരിക്കര പുതിയ ബ്രിഡ്ജ് അപ്രോച്ച് റോഡ് LARR ആക്റ്റ് – 2013 റിപ്പോർട്ട് 06.07.2021

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – വടശ്ശേരിക്കര പുതിയ ബ്രിഡ്ജ് അപ്രോച്ച് റോഡ് LARR ആക്റ്റ് – 2013 റിപ്പോർട്ട് 06.07.2021
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – വടശ്ശേരിക്കര പുതിയ ബ്രിഡ്ജ് അപ്രോച്ച് റോഡ് LARR ആക്റ്റ് – 2013 റിപ്പോർട്ട് 06.07.2021 13/07/2021 31/12/2021 കാണുക (3 MB)