അടക്കുക

താലൂക്ക് തല ദ്രുതകർമ്മ സേന- മൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പ് പത്തനംതിട്ട

താലൂക്ക് തല ദ്രുതകർമ്മ സേന- മൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പ് പത്തനംതിട്ട
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
താലൂക്ക് തല ദ്രുതകർമ്മ സേന- മൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പ് പത്തനംതിട്ട

മൺസൂൺ മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പിൽ നിന്നും ദ്രുതകർമ്മ സേനയെ സേനയെ നിയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്

11/06/2021 31/07/2021 കാണുക (222 KB)