അടക്കുക

എൽ‌എസ്‌ജിഡി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വാർഡുകളുടെ സംവരണം – 2020

എൽ‌എസ്‌ജിഡി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വാർഡുകളുടെ സംവരണം – 2020
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
എൽ‌എസ്‌ജിഡി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വാർഡുകളുടെ സംവരണം – 2020 16/11/2020 31/03/2021 കാണുക (736 KB)