അടക്കുക

അക്ഷയ സംരംഭകരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള അന്തിമ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്-മുറിഞ്ഞകൽ

അക്ഷയ സംരംഭകരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള അന്തിമ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്-മുറിഞ്ഞകൽ
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
അക്ഷയ സംരംഭകരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള അന്തിമ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്-മുറിഞ്ഞകൽ

അക്ഷയ സംരംഭകരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള അന്തിമ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്:-
പഞ്ചായത്ത്: കലഞ്ഞൂർ
ബ്ലോക്ക് : പറക്കോട്
സ്ഥലം : മുറിഞ്ഞകൽ

19/01/2023 31/03/2023 കാണുക (211 KB)