അടക്കുക

തപാല്‍

അടൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ,ഓഫീസ്

പാറശാല, അടൂർ,കേരളം-691523


ഫോണ്‍ : 04734-224770

ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്,പത്തനംതിട്ട

അഴൂർ,പത്തനംതിട്ട,കേരളം-689645


ഫോണ്‍ : 0468-2222328

ചെങ്ങന്നൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്

ചെങ്ങന്നൂർ,കേരളം-689121


ഫോണ്‍ : 0479-2452395

തിരുവല്ല ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്

എസ് എച് 1,തിരുവല്ല-689101


ഫോണ്‍ : 0469-2602581

പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് , ആറന്മുള

മാവേലിക്കര-കോഴഞ്ചേരി റോഡ്,ആറന്മുള,പത്തനംതിട്ട-689533


ഫോണ്‍ : 0468-2278030

പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്,കോന്നി

കുമ്പഴ കോന്നി - വെട്ടൂർ റോഡ് കോന്നി കേരളം 689691


ഫോണ്‍ : 0468-2242230

പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്,കോഴഞ്ചേരി

കോഴഞ്ചേരി,പത്തനംതിട്ട,കേരളം-689641

പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്,പന്തളം

എൻ എച് 220,പന്തളം,കേരളം-689501


ഫോണ്‍ : 04734-252225

പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്,റാന്നി

എസ് എച് 8,റാന്നി,പത്തനംതിട്ട -689672


ഫോണ്‍ : 04735-227630

മല്ലപ്പള്ളി നോർത്ത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്

ചെങ്ങരൂർ-മങ്കുഴിപ്പടി റോഡ് , നെല്ലിമൂട് , കേരളം-689594