പ്രഖ്യാപനം

തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ DCPTA/11939/2017-S5, തീയതി 19.03.2019 19/03/2019 19/05/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (165 KB)
വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്. തീയതി 01.01.2004 മുതൽ 31.12.2016 വരെ 19/03/2019 19/05/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (4 MB)
സർക്കാർ സർക്കുലർ L.R.B. 43662/18 05/10/2018 04/10/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (895 KB)
ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 2055 31/07/2018

ജല ശുദ്ധീകരണ പദ്ധതി-കോയിപ്പുറം വില്ലേജിലെ സ്ഥലമെടുപ്പ്- ഗസറ്റ് 4(1) വിജ്ഞാപനം

10/08/2018 31/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (2 MB)
ആർ ടി എ ബോർഡ്

ആർ ടി എ  അപ്ഡേറ്റുകൾ

01/04/2018 30/04/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (108 KB) ആർ ടി ഐ അജണ്ട 112017 (376 KB)
ശേഖരം