അടക്കുക

പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
പുനലൂർ – മൂവാറ്റുപുഴ റോഡ് , മൈലപ്ര വില്ലേജ് RR – പാക്കേജ് – ഹിയറിങ് 14/01/2020 30/04/2020 കാണുക (2 MB)
പുനലൂർ-മൂവാറ്റുപുഴ 11(1 ) വിജ്ഞാപനം 31/12/2019 31/05/2020 കാണുക (5 MB)
കെ.എസ്.ടി.പി. – വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് 26/11/2019 29/02/2020 കാണുക (6 MB)
എസ്‌ഐ‌എ അന്തിമ വിവരണം. പുനലൂർ , മുവാറ്റുപുഴ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ (ചേതയ്‌ക്കൽ , റാന്നി, മൈലാപ്ര, കൂടൽ വില്ലേജുകൾ) എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 19/11/2019 30/04/2020 കാണുക (2 MB)
പുനലൂർ , മുവാറ്റുപുഴ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ (ചേതയ്‌ക്കൽ , റാന്നി, മൈലാപ്ര, കൂടൽ വില്ലേജുകൾ) എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ്‌ഐ‌എ പഠനം 15/11/2019 15/03/2020 കാണുക (1 MB)
ശബരിമല ഉത്സവ സീസണിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ 2019 – 2020 28/10/2019 29/02/2020 കാണുക (2 MB)
കോഴഞ്ചേരി പുതിയ പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമാണം -സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് (എൽ എ ആർ ആർ ആക്ട് 2013 ) വിജ്ഞാപനം 03/08/2019 30/09/2020 കാണുക (4 MB)
പുനലൂർ – മുവാറ്റുപുഴ റോഡ് വികസനം – ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച് 12/07/2019 12/07/2020 കാണുക (477 KB)
സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണത്തിന്റെ ലഘുലേഖയും അപേക്ഷാ ഫോമും – പ്രത്യുഥാനം പ്രോഗ്രാം 09/07/2019 09/06/2020 കാണുക (659 KB)
ശേഖരം