പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
പുനലൂർ – മുവാറ്റുപുഴ റോഡ് വികസനം – ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച് 12/07/2019 12/07/2020 ഡൌണ്‍ലോഡ് (477 KB)
സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണത്തിന്റെ ലഘുലേഖയും അപേക്ഷാ ഫോമും – പ്രത്യുഥാനം പ്രോഗ്രാം 09/07/2019 09/06/2020 ഡൌണ്‍ലോഡ് (659 KB)
01.07.2016 മുതൽ 31.12.2018 വരെയുള്ള പാർട്ട് ടൈം ജീവനക്കാരുടെ താൽക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക 04/07/2019 30/09/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (9 MB)
സർക്കാർ സർക്കുലർ L.R.B. 43662/18 05/10/2018 04/10/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (895 KB)
ശേഖരം