അടക്കുക

പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
കോഴഞ്ചേരി പാലം – ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് (30.07.2020) 30/07/2020 31/12/2020 കാണുക (2 MB)
എസ് .ഐ. എ റിപ്പോർട്ട് റാന്നി പുതിയ പാലം – 4(1) RFCTLARR Act 2013 12/06/2020 30/11/2020 കാണുക (2 MB)
കോഴഞ്ചേരി പുതിയ പാലം അപ്പ്രോച് റോഡ് – RFCTLARR Act 2013- റിപ്പോർട്ട് 30/05/2020 30/11/2020 കാണുക (285 KB)
കോഴഞ്ചേരി പുതിയ പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമാണം -സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് (എൽ എ ആർ ആർ ആക്ട് 2013 ) വിജ്ഞാപനം 03/08/2019 30/09/2020 കാണുക (4 MB)
ശേഖരം