അടക്കുക

പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – പുനലൂർ – മൂവാറ്റുപുഴ പുതിയ ബ്രിഡ്ജ് അപ്രോച്ച് റോഡ് LARR ആക്റ്റ് – 2013 റിപ്പോർട്ട് 06.07.2021 13/07/2021 31/12/2021 കാണുക (4 MB)
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – വടശ്ശേരിക്കര പുതിയ ബ്രിഡ്ജ് അപ്രോച്ച് റോഡ് LARR ആക്റ്റ് – 2013 റിപ്പോർട്ട് 06.07.2021 13/07/2021 31/12/2021 കാണുക (3 MB)
കോമൺ എൽ‌ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക (ഫൈനൽ ) 29/06/2021 30/09/2021 കാണുക (509 KB)
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച് – കോഴഞ്ചേരി പുതിയ പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് LARR ആക്റ്റ് – 2013 14/06/2021 31/12/2021 കാണുക (3 MB)
താലൂക്ക് തല ദ്രുതകർമ്മ സേന- മൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പ് പത്തനംതിട്ട

മൺസൂൺ മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പിൽ നിന്നും ദ്രുതകർമ്മ സേനയെ സേനയെ നിയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്

11/06/2021 31/07/2021 കാണുക (222 KB)
കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിധി കമ്പനികളുടെ പട്ടിക 04/05/2021 31/12/2021 കാണുക (511 KB)
ഡ്രാഫ്റ്റ് – ടൈപ്പിസ്റ്റ് സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള OA പ്രമോഷൻ 27/04/2021 31/07/2021 കാണുക (2 MB)
LARR ആക്റ്റ് 2013 – ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് – വടശ്ശേരിക്കര പുതിയ പാലത്തിനായുള്ള അപ്രോച്ച് റോഡ് 21/04/2021 30/09/2021 കാണുക (2 MB)
ശേഖരം