അടക്കുക

പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
ഓട്ടോഫീസ് കടവ് പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് 27/02/2020 31/05/2020 കാണുക (4 MB)
കിഫ്ബി പദ്ധതി – പാറക്കടവ് ബ്രിഡ്ജ് സമീപ റോഡ് 27/02/2020 31/05/2020 കാണുക (2 MB)
എസ്‌ ഐ‌ എയുടെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി – കോയിപ്രം 06/02/2020 31/07/2020 കാണുക (9 MB)
കോഴഞ്ചേരി ബ്രിഡ്ജ് – എസ്. ഐ. എ. ഡ്രാഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് 30/01/2020 30/06/2020 കാണുക (7 MB)
പുനലൂർ-മൂവാറ്റുപുഴ 11(1 ) വിജ്ഞാപനം 31/12/2019 31/05/2020 കാണുക (5 MB)
കോഴഞ്ചേരി പുതിയ പാലം അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമാണം -സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് (എൽ എ ആർ ആർ ആക്ട് 2013 ) വിജ്ഞാപനം 03/08/2019 30/09/2020 കാണുക (4 MB)
പുനലൂർ – മുവാറ്റുപുഴ റോഡ് വികസനം – ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച് 12/07/2019 12/07/2020 കാണുക (477 KB)
സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണത്തിന്റെ ലഘുലേഖയും അപേക്ഷാ ഫോമും – പ്രത്യുഥാനം പ്രോഗ്രാം 09/07/2019 09/06/2020 കാണുക (659 KB)
ശേഖരം