അടക്കുക

ഇലക്ഷൻ2021

ഇലക്ഷൻ2021
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
ഫോറം 12 ഡി – മലയാളം 10/03/2021 31/05/2021 കാണുക (582 KB)
MATDAN App 09/03/2021 31/05/2021 കാണുക (2 MB)
ENCORE മാർ‌ഗ്ഗനിർ‌ദ്ദേശങ്ങൾ‌ 26/02/2021 31/05/2021 കാണുക (2 MB)
സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പിൻവലിക്കൽ 26/02/2021 31/05/2021 കാണുക (1 MB)
നാമനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധന 26/02/2021 31/05/2021 കാണുക (694 KB)
നിയമസഭയിലെ അംഗത്വത്തിന്റെ യോഗ്യതകളും അയോഗ്യതകളും 26/02/2021 31/05/2021 കാണുക (10 MB)
വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസത്തെ ക്രമീകരണങ്ങൾ 26/02/2021 31/05/2021 കാണുക (1 MB)
ഓൺലൈൻ നാമനിർദ്ദേശം 26/02/2021 31/05/2021 കാണുക (2 MB)
നാമനിർദ്ദേശ പ്രക്രിയ 26/02/2021 31/05/2021 കാണുക (554 KB)
Encore അനുമതി മൊഡ്യൂൾ‌ 26/02/2021 31/05/2021 കാണുക (1 MB)
ശേഖരം