അടക്കുക

സബ് ഡിവിഷൻസ്- താലൂക്ക് – വില്ലേജ്‌

അടൂർ ആർ.ഡി.ഓ.

അടൂർ ആർ.ഡി.ഓ. 04734 224827, 9447799827
താലൂക്ക് പേര് കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഇമെയിൽ
അടൂർ 04734 224826, 9447034826 talukofficeadoor[at]gmail[dot]com
കോന്നി 0468 2240087, 8547618430 konnitalukoffice[at]gmail[dot]com
കോഴഞ്ചേരി 0468 2222221, 9447712221 tahsildarkozhencherry[at]gmail[dot]com

തിരുവല്ല ആർ.ഡി.ഓ.

തിരുവല്ല ആർ.ഡി.ഓ. 0469 2601202, 9447114902
താലൂക്ക് പേര് കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഇമെയിൽ
തിരുവല്ല 0469 2601303, 9447059203 tahsildarthiruvalla[at]gmail[dot]com
മല്ലപ്പള്ളി 0469 2682293, 9447014293 tahsildarmallappally[at]gmail[dot]com
റാന്നി 04735 227442, 9447049214 rannitahsildar1[at]gmail[dot]com
അടൂർ താലൂക്ക് 04734 224826, 9447034826
ഗ്രാമം കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഇമെയിൽ
പള്ളിക്കൽ 04734 288300, 8547611206 vopallickal2015[at]gmail[dot]com
അങ്ങാടിക്കൽ 04734 280494, 8547611215 voangadickal2015[at]gmail[dot]com
ഏഴംകുളം 04734 243500, 8547611209 voezhamkulam2015[at]gmail[dot]com
കടമ്പനാട് 04734 284465, 8547611205 vokadampanad[at]gmail[dot]com
തുമ്പമൺ 04734 267010, 8547618433 vothumpamon2015[at]gmail[dot]com
കൊടുമൺ 04734 280495, 8547611214 vokodumon2015[at]gmail[dot]com
ഏനാത്ത് 04734 210545, 8547611212 voenathu2015[at]gmail[dot]com
പെരിങ്ങനാട് 04734 224246, 8547611202 voperinganad2015[at]gmail[dot]com
ഏനാദിമംഗലം 04734 247723, 8547611210 voenadimangalam2015[at]gmail[dot]com
അടൂർ 04734 242231, 8547611203 villageadoor[at]gmail[dot]com
പന്തളം 04734 251070, 8547611208 vopandalam2015[at]gmail[dot]com
കുരമ്പാല 04734 251075, 8547611216 vokurampala2015[at]gmail[dot]com
ഏറത്ത്‌ 04734 221383, 8547611204 voerathu2015[at]gmail[dot]com
പന്തളം-തെക്കേക്കര 04734 224359, 8547611207 vopandalamthekkekkara[at]gmail[dot]com
കോഴഞ്ചേരി താലൂക്ക് 0468 2222221, 9447712221
ഗ്രാമം കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഇമെയിൽ
ആറന്മുള 0468 2350316,9496042640 voaranmula[at]gmail[dot]com
ചെന്നീർക്കര 0468 2212098,9496042644 vochenneerkara[at]gmail[dot]com
 മെഴുവേലി 0468 2362037,9496042642 vomezhuveli[at]gmail[dot]com
കുളനട 0468 262266,9496042646 vokulanada[at]gmail[dot]com
ഇലന്തൂർ 0468 2312162,9496042648 voelanthoor[at]gmail[dot]com
കിടങ്ങന്നൂർ 0468 2216094,9496042650 vokidangannur[at]gmail[dot]com
കോഴഞ്ചേരി 0468 2350237,9496042638 vokozhencherry[at]gmail[dot]com
മലപ്പുഴശ്ശേരി 0468 2350237,9496042638 vomallapuzhassery[at]gmail[dot]com
നാരങ്ങാനം 0468 2350237,9496042638 vonaranganam[at]gmail[dot]com
ഓമല്ലൂർ 0468 2350237,9496042638 voomalloor[at]gmail[dot]com
പത്തനംതിട്ട 0468 2350237,9496042638 vopathanamthitta[at]gmail[dot]com
റാന്നി താലൂക്ക് 04735 227442, 94477049214
ഗ്രാമം കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഇമെയിൽ
റാന്നി-അങ്ങാടി 0468 2350316,9496042640 vofficeranni[at]gmail[dot]com
റാന്നി-പഴവങ്ങാടി 0468 2212098,9496042644 vofficeranni[at]gmail[dot]com
ചേത്തക്കൽ 0468 2362037,9496042642 vochethackel[at]gmail[dot]com
ചെറുകോൽ 0468 2212052,9496042646 vocherukole[at]gmail[dot]com
അയിരൂർ 0468 2312162,9496042648 voayroor[at]gmail[dot]com
കൊല്ലമുള 0468 2216094,9496042650 vokollamula[at]gmail[dot]com
പെരുനാട് 0468 2350237,9496042638 voperunadu[at]gmail[dot]com
വടശ്ശേരിക്കര 0468 2350237,9496042638 villageofficervadasserikkara[at]gmail[dot]com
റാന്നി 0468 2350237,9496042638 vofficeranni[at]gmail[dot]com
അത്തിക്കയം 0468 2350237,9496042638 voathikkayam123[at]gmail[dot]com
മല്ലപ്പള്ളി താലൂക്ക് 0469 2682293,9447014293
ഗ്രാമം കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഇമെയിൽ
ആനിക്കാട് 0468 2350316,9496042640 voanicadu[at]gmail[dot]com
കല്ലൂപ്പാറ 0468 2212098,9496042644 vokallooppara[at]gmail[dot]com
 എഴുമറ്റൂർ 0468 2362037,9496042642 voezhumattoor[at]gmail[dot]com
പെരുമ്പെട്ടി 0468 2212052,9496042646 voperumppetty[at]gmail[dot]com
കോട്ടാങ്ങൽ 0468 2312162,9496042648 vokottangal[at]gmail[dot]com
കുന്നന്താനം 0468 2216094,9496042650 vokunnamthanam[at]gmail[dot]com
മല്ലപ്പള്ളി 0468 2350237,9496042638 vomallappally[at]gmail[dot]com
പുറമറ്റം 0468 2350237,9496042638 vopuramattom[at]gmail[dot]com
തെള്ളിയൂർ 0468 2350237,9496042638 vothelliyoor[at]gmail[dot]com
തിരുവല്ല താലൂക്ക് 0469 2601303, 9447059203
ഗ്രാമം കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഇമെയിൽ
കുറ്റപ്പുഴ 0468 2350316,9496042640 vokuttapuzha[at]gmail[dot]com
ഇരവിപേരൂർ 0468 2212098,9496042644 voeraviperoor[at]gmail[dot]com
 കവിയൂർ 0468 2362037,9496042642 vokaviyoor[at]gmail[dot]com
കോയിപ്പുറം 0468 2212052,9496042646 vokoipuram[at]gmail[dot]com
തിരുവല്ല 0468 2312162,9496042648 votvla[at]gmail[dot]com
തൊട്ടപ്പുഴശ്ശേരി 0468 2216094,9496042650 vothottapuzhassery[at]gmail[dot]com
കടപ്ര 0468 2350237,9496042638 vokadapra[at]gmail[dot]com
കുറ്റൂർ 0468 2350237,9496042638 vokuttoor[at]gmail[dot]com
നെടുംപുറം 0468 2350237,9496042638 vonedumpuram[at]gmail[dot]com
നിരണം 0468 2350237,9496042638 niranamvo[at]gmail[dot]com
പെരിങ്ങര 0468 2350237,9496042638 voperingara[at]gmail[dot]com
കാവുംഭാഗം 0468 2350237,9496042638 vokavumbhagom[at]gmail[dot]com
കോന്നി താലൂക്ക് 0468 2240087, 8547618430
ഗ്രാമം കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഇമെയിൽ
ഐരവൺ 0468 2350316,9496042640 iravonvillage[at]gmail[dot]com
വള്ളിക്കോട്‌ 0468 2212098,9496042644 vallicoduvillageoffice[at]gmail[dot]com
വി കോട്ടയം 0468 2362037,9496042642 vovkottayam[at]gmail[dot]com
കലഞ്ഞൂർ 0468 2212052,9496042646 kalanjoorvillageoffice[at]gmail[dot]com
കോന്നിത്താഴം 0468 2312162,9496042648 vokonnithazham[at]gmail[dot]com
പ്രമാടം 0468 2216094,9496042650 vopramadom[at]gmail[dot]com
കൂടൽ 0468 2350237,9496042638 vokoodal[at]gmail[dot]com
മലയാലപ്പുഴ 0468 2350237,9496042638 villageofficer815[at]gmail[dot]com
കോന്നി 0468 2350237,9496042638 vokonni[at]gmail[dot]com
അരുവാപ്പുലം 0468 2350237,9496042638 voaruvappulam1[at]gmail[dot]com
തണ്ണിത്തോട് 0468 2350237,9496042638 vothannithode[at]gmail[dot]com
മൈലപ്ര 0468 2350237,9496042638 vomylapra[at]gmail[dot]com
സീതത്തോട് 0468 2350237,9496042638 villageofficeseethathodu[at]gmail[dot]com