അടക്കുക

സന്നദ്ധസേവകർ

നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായി വളരെയധികം പ്രചോദിതരായ ഒരു സാധാരണ യുവജനവിഭാഗം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ. ഒരു ഹൈസ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികളും മുഴുവൻ സമയം ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണലുകളും ഞങ്ങൾക്ക് അംഗങ്ങൾ ആയിട്ടുണ്ട് . സന്നദ്ധസേവകരായി  തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പ്രക്രിയയുടെ ഒരേയൊരു മാനദണ്ഡം സഹായിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയാണ്. സാധാരണക്കാരെയും അധികാരികളെയും ഒരുപാട് ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു, ചിലപ്പോൾ ചെറുതോ ചിലപ്പോൾ അമിതമോ ആകാം. നിരവധി ആളുകൾ ഞങ്ങളെ സംശയിക്കുകയും അത്തരം ജോലികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് “അനുഭവപരിചയമില്ലാത്തവർ” ആണെന്നും പറഞ്ഞു. അവർ ഞങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ജില്ലാ കളക്ടർ പി.ബി. നൂഹ്  സർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഞങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം അദ്ദേഹം ശരിയായ മാർഗനിർദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നൽകി. തിരക്കേറിയ സമയത്തുപോലും അദ്ദേഹം ടീമുമായി സംസാരിക്കുവാനും അവരുടെ മനോവീര്യം നിലനിർത്താനും സമയം കണ്ടെത്തി. ഡിസി വോളണ്ടിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കാൻ കാരണം അദ്ദേഹമാണ്  എന്ന് എല്ലാവർക്കും പറയാൻ കഴിയും.

പ്രശസ്തിക്കോ അഭിനന്ദനത്തിനോ വേണ്ടിയല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ളത്, ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ടും മാനസിക വിശ്വാസം  കൊണ്ടും നമുക്ക് ലോകത്തെ മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്താലുമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ജോലി ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങളെ സ്പർശിച്ചു എന്ന വസ്തുത ഉൾക്കൊണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ  ദിവസാവസാനം,  ഞങ്ങൾ ശരിക്കും സംതൃപ്തരാണ്, , മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതം അൽപ്പം എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു.

സന്നദ്ധസേവകർ വെബ്സൈറ്റ്