പ്രളയം 2018

വെള്ളപ്പൊക്കം 2018- ഗുണഭോക്‌താക്കളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ- ഒന്നാം ഘട്ടവും അപ്പീലുകളും 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക

വെള്ളപ്പൊക്കം 2018 – അടിയന്തിര സഹായം Rs 10000/-
താലൂക്ക് തീയതി ഡൌൺലോഡ്
അടൂർ 31-12-2018 അടൂർ
കോഴഞ്ചേരി 31-12-2018 കോഴഞ്ചേരി
മല്ലപ്പള്ളി 31-12-2018 മല്ലപ്പള്ളി
റാന്നി 31-12-2018 റാന്നി
തിരുവല്ല 31-12-2018 തിരുവല്ല
കോന്നി 31-12-2018 കോന്നി