അടക്കുക

കോവിഡ് -19 : സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ

നിയന്ത്രിത മേഖലകൾ(കണ്ടെയ്‌ൻമെന്റ് സോൺ)

ക്രമ നം തീയതി ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
1 20-07-2020 ഡൗൺലോഡ്
2 20-07-2020 ഡൗൺലോഡ്
3 21-07-2020 ഡൗൺലോഡ്
4 22-07-2020 ഡൗൺലോഡ്
5 23-07-2020 ഡൗൺലോഡ്
6 23-07-2020 ഡൗൺലോഡ്
7 23-07-2020 ഡൗൺലോഡ്
8 24-07-2020 ഡൗൺലോഡ്
9 27-07-2020 ഡൗൺലോഡ്
10 27-07-2020 ഡൗൺലോഡ്
11 28-07-2020 ഡൗൺലോഡ്
12 30-07-2020 ഡൗൺലോഡ്
13 05-08-2020 ഡൗൺലോഡ്
14 06-08-2020 ഡൗൺലോഡ്
15 07-08-2020 ഡൗൺലോഡ്
16 08-08-2020 ഡൗൺലോഡ്
17 10-08-2020 ഡൗൺലോഡ്
18 12-08-2020 ഡൗൺലോഡ്
19 14-08-2020 ഡൗൺലോഡ്
20 15-08-2020 ഡൗൺലോഡ്
21 15-08-2020 ഡൗൺലോഡ്
22 18-08-2020 ഡൗൺലോഡ്
23 09-09-2020 ഡൗൺലോഡ്
24 09-09-2020 ഡൗൺലോഡ്
25 08-10-2020 ഡൗൺലോഡ്

സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ

ക്രമ നം വിവരണം തീയതി ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
1 വാഹനങ്ങളിലുള്ള പച്ചക്കറി മത്സ്യ വില്പന സംബന്ധിച്ച് 22-07-2020 ഡൗൺലോഡ്
2 രോഗികൾ ,രോഗ സംശയം ഉള്ളവർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 22-07-2020 ഡൗൺലോഡ്