അടക്കുക

ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം

ജില്ലാ കളക്ടർ
2nd ഫ്ലോർ , ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റ്
പത്തനംതിട്ട,കേരളം-689645
ഫോൺ: 0468-2222505
മൊബൈൽ : 9447029008
ഇമെയിൽ : dcpta[dot]ker[at]nic[dot]in
വെബ് ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജർ
അഡിഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ,
1st ഫ്ലോർ,ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റ് ,
പത്തനംതിട്ട,കേരളം-689645
ഫോൺ : 0468-2222507
മൊബൈൽ : 9446504515
ഇമെയിൽ : admpta[dot]ker[at]nic[dot]in
ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട്
ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ഓഫീസർ, ഗവർമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ,
നാഷണൽ ഇൻഫൊർമാറ്റിക്സ് സെന്റർ (എൻ ഐ സി ),
2ndഫ്ലോർ, ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റ് ,
പത്തനംതിട്ട,കേരളം-689645
ഫോൺ : 0468-2270005
എൻ. ഐ. സി. ഐപി ഫോൺ: 33251
ഇമെയിൽ : kerpta[at]nic[dot]in