ആര് ആരാണ്

ജില്ലാ വകുപ്പ് മേധാവികൾ

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ വിലാസം ഫോണ്‍ ഫാക്സ്
ഡോ. വിനയ് ഗോയൽ ഐഎഎസ്സബ് കളക്ടർrdo[dot]tvla[at]gmail[dot]comറവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ് തിരുവല്ല94471149020469-2601202
P.B നൂഹ് IASജില്ലാ കളക്ടർdcpta[dot]ker[at]nic[dot]inജില്ലാ കളക്ടറേറ്റെ പത്തനംതിട്ട+9194470290080468-2222507
നാരായണൻ ടി ഐ പി എസ്ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിsppta[dot]pl[at]kerala[dot]gov[dot]inഎസ്. പി. ഓഫീസ്, പത്തനംതിട്ട+9194979969830468-2222636
എം. എ. റഹിംറവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർrdoadoor[at]gmail[dot]comറവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്+91944779982704734-224828