അടക്കുക

സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ

സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ

വിവരണം തീയതി ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
സംസ്ഥാനത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ G.O. (Rt) No.545 / 2021 / DMD തീയതി 24/07/2021 കേരള സർക്കാർ ഉത്തരവ് 24/07/2021 ഡൗൺലോഡ്
കോവിഡ് 19 രണ്ടാം ഘട്ടം – ശരാശരി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ലോക്ക്ഡൗൺ ഇളവുകൾ ഓർഡർ -പത്തനംതിട്ട 21/07/2021 ഡൗൺലോഡ്
കോവിഡ് 19 പാൻഡെമിക് – സംസ്ഥാനത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് കേരള സർക്കാർ ഉത്തരവ് 17/07/2021 ഡൗൺലോഡ്
ശരാശരി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ലോക്ക്ഡൗൺ ഇളവുകൾ ഡിഎംഎ ഉത്തരവ് 14-07-2021 തീയതിയും കേരള സർക്കാർ ഉത്തരവ് 13/07/2021 ഡൗൺലോഡ്
കോവിഡ് 19 രണ്ടാം ഘട്ടം – ശരാശരി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ലോക്ക്ഡൗൺ ഇളവുകൾ ഓർഡർ -പത്തനംതിട്ട 07-07-2021 ഡൗൺലോഡ്
കോവിഡ് 19 – ശരാശരി പ്രതിവാര ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പുനർ വർഗ്ഗീകരണം – 8 ജൂലൈ 2021 ൽ നിന്നുള്ള അധിക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ 6-07-2021 ഡൗൺലോഡ്
കോവിഡ് 19 രണ്ടാം ഘട്ടം – ശരാശരി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ലോക്ക്ഡൗൺ ഇളവുകൾ ഓർഡർ -പത്തനംതിട്ട 30-06-2021 ഡൗൺലോഡ്
കോവിഡ് 19 അധിക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ. ഗവ. കേരള ഉത്തരവ് – 2021 ജൂലൈ 1 മുതൽ 29-06-2021 ഡൗൺലോഡ്
ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ലോക്ക് ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഇളവുകൾ-പത്തനംതിട്ട ഉത്തരവ് 27-06-2021 ഡൗൺലോഡ്
ലോക്ക് ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഇളവുകൾ-പത്തനംതിട്ട ഉത്തരവ് 23-06-2021 ഡൗൺലോഡ്
കേരള സർക്കാർ ഉത്തരവ്-ലോക്ക് ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഇളവുകൾ 22-06-2021 ഡൗൺലോഡ്
ഡിഡിഎംഎ പത്തനംതിട്ട ഉത്തരവ് – 17 ജൂൺ 2021 മുതൽ ലോക്ക് ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഇളവുകൾ 16-06-2021 ഡൗൺലോഡ്
കേരള സർക്കാർ ഉത്തരവ്-ലോക്ക്ഡൗൺ ഒഴിവാക്കൽ,നിയന്ത്രണം 17 ജൂൺ 2021 മുതൽ 15-06-2021 ഡൗൺലോഡ്
നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് 10-06-2021 ഡൗൺലോഡ്
ജില്ലയിലെ ലോക്ക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ 08-06-2021 ഡൗൺലോഡ്
2021 ജൂൺ 10 മുതൽ ജൂൺ 16 വരെ ലോക്ക് ഡൗൺ നീട്ടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 07-06-2021 ഡൗൺലോഡ്
അധികമായിട്ടുള്ള ലോക്ക്ഡൗൺ നിർദ്ദേശങ്ങൾ 03-06-2021 ഡൗൺലോഡ്
ലോക്ക് ഡൗൺ നിന്നും ഒഴുവാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച് 31-05-2021 ഡൗൺലോഡ്
2021 മെയ് 31 മുതൽ ജൂൺ 9 വരെ ലോക്ക് ഡൗൺ നീട്ടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 29-05-2021 ഡൗൺലോഡ്
2021 മെയ് 24 മുതൽ 30 വരെ ലോക്ക് ഡൗൺ നീട്ടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 21-05-2021 ഡൗൺലോഡ്
ലോക്ക്ഡൗൺ കാലാവധി നീട്ടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 14-05-2021 ഡൗൺലോഡ്
കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന തദ്ദേശ/വിദേശ യാത്രികരെ സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് 18-04-2021 ഡൗൺലോഡ്