അടക്കുക

കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്റർ ( സി എഫ് എൽ റ്റി സി )

കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്റർ ( സി എഫ് എൽ റ്റി സി )

ക്രമ നം വിവരണം തീയതി ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
1 CFTC – കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ചികിത്സാ കേന്ദ്രം സ്ഥാപക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കെട്ടിടങ്ങൾ സജ്ജമാക്കൽ-സംബന്ധിച്ച് 20-07-2020 ഡൗൺലോഡ്
2 CFTC -കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ചികിത്സാ കേന്ദ്രം സ്ഥാപക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കെട്ടിടങ്ങൾ സജ്ജമാക്കൽ-സംബന്ധിച്ച് 30-07-2020 ഡൗൺലോഡ്