അടക്കുക

പാര്‍പ്പിടം

സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ഭവന പദ്ധതികൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഭവന നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ നോഡൽ വകുപ്പായി ഈ വകുപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു സെക്രട്ടറിയാണ് വകുപ്പ്. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസിങ് ബോർഡും കേരള സംസ്ഥാന നിർമ്മിതി കേന്ദ്രവും ഭവന വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള പ്രധാന സംരംഭങ്ങളാണ്. ഹൗസിങ് കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസും ഭവന വകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്.

ഒന്നാം നില, നോർത്ത് ബ്ളോക്ക്സെക്രട്ടറി, തിരുവനന്തപുരം

ഇനം വിവരണം
മന്ത്രി ശ്രീ. ചന്ദ്രശേഖരൻ
മുറി നമ്പർ 140
2nd ഫ്ലോർ, നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്,
സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം
ടെൽ: 0471-2333670/2327068
ഫാക്സ്: 0471-2333350
മോബ്: 9447672200
വകുപ്പ്
ഒന്നാം നില നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്
സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം
അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. പി. എച്ച് കുര്യൻ ഐ.എ.എസ്
അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി
പാർപ്പിട
മുറി നമ്പർ 372
നില നില
മെയിൻ ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടറിയേറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍-0471-2329227, 2518356
ഫാക്സ്: 0471-2329227
മൊബൈല്‍-9496107100
ഇമെയിൽ: prl[dot]secy[dot]revenue [at] gmail[dot]com

വെബ്സൈറ്റ്

www.kshb.kerala.gov.in