അടക്കുക

കോവിഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്റർ

ജില്ലയിലെ കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്റർ/ആശുപത്രികൾ 

വിവരണം തീയതി ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
ജില്ലയിലെ സിഎഫ്എൽടിസി ആശുപത്രികൾ വിശദാംശം 17-05-2021 ഡൗൺലോഡ്

helpline number

 

ആശുപത്രികളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യതയും