അടക്കുക

കരകൌശലം

കേരളത്തിലെ കരകൗശല മേഖലയിൽ വികസന, മാര്ക്കറ്റിംഗ്, ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനായി 1968 ൽ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ കരകൗശല വികസന കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് രൂപീകരിച്ചു.

മരം കൊണ്ടുള്ള കരകൗശലത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും കോർപറേറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കാനും കോർപറേഷൻ ഒരു കോമൺ ഫെസിലിറ്റി സർവീസ് സെന്റർ (സി.എസ്.എസ്.സി.) തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 19 ഷോറൂമുകൾ വഴി കോർപ്പറേഷൻ ഇന്ത്യയിലുടനീളം തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു, കരകൗശല ഉത്പന്നങ്ങൾ കരകൗശല തൊഴിലാളികൾ നേരിട്ട് വാങ്ങുകയാണ്. വിവിധ നൂതന വിപണന പരിപാടികളും സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കരകൗശലവസ്തുക്കളുടെ വ്യാപനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കൂടി വ്യാപകമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, പുല്ല്-റൂട്ട് തലങ്ങളിൽ മൂലധന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി, കോർപ്പറേഷനാണ് ആവശ്യമുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കായി ഫണ്ടിംഗ് സ്കീമുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

ഇനം വിവരണം
കരകൗശല വികസന കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് കേരള ലിമിറ്റഡ് പി. പി .ബി നമ്പര്‍ .171,
പുത്തൻചതായ്
തിരുവനന്തപുരം – 695 001
കേരളം
ഇന്ത്യ
ടെലിഫോൺ ഫോൺ: 91- 471- 2331358,
2331559,
2330625
ഫാക്സ്: 91-471-2331582
ഇമെയിൽ: hdck [at] asianetindia[dot]com
keralahandicrafts[at]asianetindia[dot]com
മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഫോൺ: + 91-471- 2331668
+ 91- 471- 2331358
+ 91- 471- 2331559
മോബ്: +91 8547935668
വെബ്സൈറ്റ് www.keralahandicrafts.in