അടക്കുക

ആഭ്യന്തരം

പൊതു സഹകരണത്തോടെ പോലീസിനെ സജ്ജമാക്കുകയും കാലഹരണപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ ആധുനികവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനായി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് അർത്ഥപൂർണ്ണമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചു. ‘ജനമിത്രി സുരഷ് പഥതി’ എന്ന പേരിൽ സമഗ്ര കമ്മ്യൂണിറ്റി സംരക്ഷണ പദ്ധതി ദേശീയതലത്തിലും ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ദരിദ്രർക്ക് അടിയന്തിര നീതി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായും ഗവൺമെന്റ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സംഘടനഘടന

കമാൻഡന്റ് ജനറൽ, ഫയർ ഫോഴ്സ്, സിവിൽ ഡിഫൻസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേരള ഫയർഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ്, പൊലീസ് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ (പ്രിസൺസ്), കെമിക്കൽ എക്സാമിനേറ്റർ ലബോറട്ടറി, ചീഫ് കെമിക്കൽ എക്സാമിമറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ഭരണ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്.

വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള ലൈൻ വകുപ്പുകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, സംഘടനകൾ

കേരള പോലീസ്
കേരള ഫയർ ഫോഴ്സ്
കേരള പ്രിസൺസ്
കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഴ്സ് ലബോറട്ടറി
കേരള പോലീസ് ഹൌസിംഗ് ആന്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ (കെ.പി.സി.സി)
വിജിലൻസ് ആൻറി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ

ഇനം വിവരണം
ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ
കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി
 
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ്
മൂന്നാം നില, നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടറിയറ്റ്,
തിരുവനന്തപുരം, കേരളം
പിന്‍- 695001
ടെൽ: 0471 – 2333241
ഫാക്സ്: 0471 – 2333489
ഇമെയില്‍: chiefminister[at]kerala[dot]gov[dot]in
താമസസ്ഥലം: 0471 – 2314853, 2318406
വെബ്സൈറ്റ്: www.keralacm.gov.in
ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് താഴത്തെ നില
മെയിൻ ബ്ലോക്ക്,
സെക്രട്ടറിയേറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം
ശ്രീ. സുബ്രത ബിശ്വാസ് ഐ.എ.എസ്
അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി
റൂം നമ്പർ 357 (എ) & 358
മെയിൻ ബ്ലോക്ക്
സെക്രട്ടറിയേറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം
ടെൽ: 0471- 2333174/2518455
ഫാക്സ്: 0471- 2327395
ഇമെയില്‍: acs[dot]home[at]kerala[dot]gov[dot]in
acs[at]home[dot]kerala[dot]gov[dot]in
ശ്രീ. ലോക്നാഥ് ബഹറ ഐ.പി.എസ്
ഡി.ജി.പി, സ്റ്റേറ്റ് പൊലീസ് അധ്യക്ഷൻ
ടെൽ: 0471 – 2721601
മൊബൈല്‍: 9497999999
കേരള പോലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്
കേരള സർക്കാർ
www.keralapolice.org
തീരദേശ പോലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്
കേരള സർക്കാർ

www.coastal.keralapolice.gov.in